Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (06-08-2019)

Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức học tập,quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ chính trị

Ngày 26/7/2019 Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức học tập,quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ chính trị gắn với các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng

Thực hiện Công văn số 980-CV/ĐUK ngày 15/7/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về Học tập,quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ chính trị gắn với các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.

          Thành phần tham dự: Tổng số đảng viên của Chi bộ: 26 đồng chí, trong đó 04 đồng chí là Lãnh đạo Sở đã học lớp do Tỉnh ủy tổ chức. Số đảng viên còn lại 22 đồng chí, có mặt 21 đồng chí

          Báo cáo viên:

          - Đ/c Huỳnh Trung Kim - Bí thư chi bộ

          - Đ/c Đoàn Trọng Đức - Phó Bí thư Chi bộ

          Nội dung:

          - Quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và kế hoạch 100-KH/TU, ngày 03-7-2019 của Tỉnh ủy “về chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025”.

          - Quán triệt Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18-3-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”.

          - Quán triệt Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22-01-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng”.

          - Quán triệt Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15-01-2019 của Bộ Chính trị “về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác. Sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”./.

  Lê Thị Thủy