Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (24-10-2019)

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành quyết định số 185/QĐ-UBND, ngày 05/4/2019 về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Quyết định ban hành 01 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ là:  Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghê. Đồng thời, bãi bỏ 02 thủ tục hành chính là: (1) Thủ tục số 23: Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ; (2) Thủ tục số 24: Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Tin: hbnguyet

Quyết định 185/QĐ-UBND