Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (25-04-2019)

Đẩy mạnh tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Hướng dẫn số 85-KH/BTGTW, ngày 08-3-2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương "về báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", tại văn bản 753-CV/TU ngày 16/4, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu:

Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả lãnh đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Chỉ thị số 05-CT/TW); 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, gắn với tuyên truyền việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nhất là NQTW 4 khóa XII "về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ"; gương điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, bài học kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quảng bá, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được tôn vinh, khen thưởng. Phê phán những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh thành tích trong xã hội.... nhằm cổ vũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, nâng cao ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm, nhận thức, lòng tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Hình thức thông tin, tuyên truyền đảm bảo đa dạng, phong phú, thiết thực và hiệu quả; tổ chức giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm mô hình mới, cách làm hiệu quả qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền phải đảm bảo tính thường xuyên, liên tục, đề cao tính thuyết phục, chất lượng, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thành phố, các trang thông tin điện tử, tạp chí của các đơn vị, ngành trong tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền các gương điển hình, tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó tập trung tuyên truyền đậm nét nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), kỷ niệm Ngày Quốc khánh (2/9) hằng năm.

Riêng Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thành phố phải xây dựng chuyên mục riêng và phát sóng định kỳ, ít nhất 2 tuần/lần.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có trách nhiệm cung cấp thông tin tư liệu, các gương điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả cho các cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương và địa phương; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tác nghiệp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan báo chí triển khai thực hiện nội dung trên, định kỳ 06 tháng, 01 năm đánh giá, sơ kết, rút kinh nghiệm; đồng thời giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công văn này./.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Kon Tum