Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (06-08-2020)

Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum

Ngày 06/8/2020, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành Văn bản số 02/HD-SKHCN về Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phảm sâm củ của tỉnh Kon Tum

 

Văn bản hướng dẫn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum; Và hướng dẫnvề trình tự, thủ tục, biểu mẫu về cấp, cấp đổi, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn hiệu lực, thu hồi, chấm dứt, hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum và việc quản lý, sử dụng Logo chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”, tem chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”.

 

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền quản lý chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ, có thẩm quyền thực hiện các thủ tục cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm là cơ quan đầu mối thực hiện nhiệm vụ đánh giá, xác nhận các điều kiện về nguồn gốc xuất xứ và tính chất, chất lượng sản phẩm sâm củ theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ và trình tự, thủ tục và thời gian giả quyết được quy định cụ thể như sau:

 

Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ

 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sâm củ Ngọc Linh đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 8, Chương III, Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ tỉnh Kon Tum.

 

Về Trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết

 

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” tại Sở Khoa học và Công nghệ. Hồ sơ nộp có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức xem xét, đánh giá và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ chuyển hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá, xác nhận các điều kiện về nguồn gốc xuất xứ và tính chất, chất lượng sản phẩm sâm củ theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Hội sâm Ngọc Linh tỉnh Kon Tum, Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân các huyện: Tu Mơ Rông, Đăk Glei và các xã: Mường Hoong, Ngọc Linh, Xốp, Đăk Na, Măng Ri, Ngọc Lây, Ngọc Yêu, Văn Xuôi, Tê Xăng đánh giá, xác nhận các điều kiện về nguồn gốc xuất xứ và tính chất, chất lượng sản phẩm sâm củ theo quy định. Sau khi có kết quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản xác nhận gửi về Sở Khoa học và Công nghệ.

 - Sau khi có xác nhận của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong thời gian 10 ngày, Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện quy định. Trường hợp tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định, Sở Khoa học và Công nghệ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý.

 

Thành phần hồ sơ:

 

- 01 bản gốc Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý (Mẫu 02 - ĐĐNC);

- 01 bản sao Quyết định cho phép thành lập tổ chức hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy đăng ký kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (bản photo). Đối với các tổ chức, cá nhân chỉ hoạt động thương mại thì trong hồ sơ phải có văn bản liên kết hoặc hợp đồng thu mua sản phẩm với các tổ chức, cá nhân trồng sâm Ngọc Linh đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum.

- Danh sách các thành viên đăng ký sử dụng chỉ dẫn địa lý có chữ ký của từng thành viên (nếu có);

- Bản kê khai: Vị trí, địa điểm canh tác, quy trình sản xuất, số lượng cây sâm, sản lượng hàng năm, địa bàn tiêu thụ.

 

Số lượng hồ sơ:

 

Hồ sơ được lập thành 02 bộ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum./.

hbnguyet

 

Nội dung Hướng dẫn số 02/HD-SKHCN

Phụ lục các biểu mẫu kèm theo