Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (07-06-2022)

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2021 tại Sở Khoa học và Công nghệ.

Ngày 06/6/2022, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2021 tại Sở Khoa học và Công nghệ.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

Tham gia buổi làm việc có đồng chí Hồ Văn Đà, Trưởng ban Kinh tế ngân sách (Hội đồng nhân dân tỉnh) chủ trì buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh. Về phía Sở Khoa học và Công nghệ có đồng chí Bùi Thanh Bình - Giám đốc Sở, các đồng chí Lãnh đạo Sở, các đồng chí trưởng phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Ngoài ra buổi giám sát còn có sự góp mặt của đại diện Lãnh đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Thay mặt Sở Khoa học và Công nghệ, đồng chí Đoàn Trọng Đức - PGĐ Sở đã báo cáo tóm tắt hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí hoạt động KH&CN giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Báo cáo đã nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, những kết quả đạt được và những vướng mắc, hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân trong việc sử dụng kinh phí KH&CN về phát triển KH&CN trong thời gian qua. Qua đó đề xuất phương hướng, nhiệm vụ giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí cho KH&CN trong giai đoạn tiếp theo.

Trong những năm qua Sở KH&CN đã kịp thời tham mưu ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về KH&CN để triển khai thực hiện tại địa phương; Công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động KH&CN cấp tỉnh, cấp huyện đã được triển khai thực hiện đồng bộ, đảm bảo phù hợp với chủ trương của Trung ương và điều kiện thực tiễn của địa phương; hoạt động KH&CN ở cơ sở ngày càng được tăng cường. Triển khai thực hiện đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ về cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động, kế hoạch phát triển KH&CN theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương. Triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh; ban hành các văn bản để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về KH&CN và đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trên địa bàn tỉnh; đưa Quỹ phát triển KH&CN vào hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Triển khai áp dụng đồng bộ các quy định về cơ chế khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN, thông qua các quy định về phương thức khoán chi, trao quyền chủ động cho chủ nhiệm nhiệm vụ và tổ chức chủ trì trong việc sử dụng kinh phí, đơn giản hóa thủ tục thanh quyết toán kinh phí. Công tác xây dựng dự toán, thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp khoa học thực hiện đúng theo các quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật KH&CN và các văn bản quy định hiện hành. Tiềm lực KH&CN của tỉnh ngày càng được nâng lên, hệ thống phòng thí nghiệm, trại thực nghiệm phục vụ trong nghiên cứu khoa học, phòng thí nghiệm chuyên ngành, khu, trại thực nghiệm,.. tiếp tục được quan tâm đầu tư để nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ. Hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng vào sản xuất và đời sống được chú trọng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều kết quả nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng đã gắn kết với các sở, ban, ngành, địa phương và các doanh nghiệp phục vụ trực tiếp cho quá trình sản xuất để tạo sản phẩm mới và tăng năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa của tỉnh, tập trung trên một số lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng, chế biến dược liệu (sâm Ngọc Linh, Lan Kim tuyến, Đông Trùng hạ thảo, rau an toàn,..). Nhiều quy trình công nghệ trong nhân giống; quy trình phòng trừ sâu bệnh hại; quy trình trồng chăm sóc các loại cây nông nghiệp, dược liệu và thủy sản nước ngọt..., đã được nghiên cứu, tiếp nhận và làm chủ để chủ động triển khai ứng dụng trong thực tiễn sản xuất. Bên cạnh đó, đã huy động, lồng ghép các nguồn kinh phí từ ngân sách và ngoài nhân sách của các ngành, địa phương, doanh nghiệp để đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng các thành tựu KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Hoạt động thẩm định công nghệ, quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân, tiêu chuẩn đo lường chất lượng; công tác thanh tra, kiểm tra về KH&CN, hợp tác trong và ngoài nước về KH&CN có bước phát triển.

Tại buổi làm việc, đại diện các Sở, ngành liên quan cũng đã trình bày các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện đề tài, dự án, việc nhân rộng, ứng dụng kết quả nghiên cứu của các ngành trong thời gian qua.

 

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi làm việc

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn giám sát đã chỉ ra một số tồn tại trong quản lý và triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, nhiệm vụ KH&CN triển khai trên địa bàn một số huyện

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Văn Đà đã đề nghị Sở KH&CN tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên Đoàn giám sát. Trong thời gian tới đề nghị Sở KH&CN tăng cường công tác hướng dẫn trình tự làm việc của các Hội đồng KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở qua đó nâng cao chất lượng của các Hội đồng. Tăng cường việc giám sát của Sở đối với các đề tài, dự án đã và đang triển khai thực hiện, trong đó tập trung vào việc đánh giá tính ứng dụng, nhân rộng các kết quả sau nghiên cứu.

 

NVL