Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (24-08-2022)

GIÁM SÁT CỦA TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 20-NQ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XI

 

            Thực hiện Quyết định số 546 -QĐ/TU, ngày 20/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình số 47-CTr/TU, ngày 09/4/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 khóa XI, nội dung về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” (Nghị quyết 20).  Ngày 22/08/2022  đồng chí Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám sát cùng Tổ giám sát 01 đã tiến hành giám sát tại Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và dịch khoa học và công nghệ và Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ.

 

            Tham dự cuộc giám sát có tập thể Chi ủy, lãnh đạo Sở, trưởng các phòng thuộc và đơn vị trực thuộc Sở.

Tại cuộc giám sát, Chi ủy chi bộ đã báo cáo kết quả lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở, đơn vị trực thuộc trong việc nghiên cứu, tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình số 47-CTr/TU, ngày 09/4/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 khóa XI, nội dung về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Báo cáo tập trung đánh giá mặt được, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 20; đồng thời, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết trong thời gian đến.

Đoàn giám sát đánh giá cao công tác chuẩn bị của chi bộ; ghi nhận những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết 20 của chi bộ, cơ quan trên các mặt tham mưu xây dựng, tăng cường tiềm lực cho tổ chức khoa học và công nghệ; đội ngủ cán bộ nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ; nâng cao chất lượng thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ; chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 đến 2022.

Đoàn giám sát cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ trong triển khai thực hiện Nghị quyết 20, đó là: Mạng lưới tổ chức và đội ngủ cán bộ khoa học và công nghệ của tỉnh còn mỏng (khoảng 2 người/vạn dân); kết quả ứng dụng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ vào sản xuất chưa nhiều, khoa học và công nghệ chưa thật sự trở thành động lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đoàn giám sát đề nghị chi bộ tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 20 trong thời gian đến. Trọng tâm là khai thác, phát huy hiệu quả các dự án đầu tư tăng cường tiềm lực cho khoa học và công nghệ; nâng cao chất lượng, hiệu quả các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ, trong đó lấy doanh nghiệp làm trung tâm; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ 4.0 nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; tăng đóng góp của các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh theo mục tiêu đã xác định tại Kế hoạch số 4617/KH-UBND, ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh về nâng cao đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030.

 

 Đ/c Huỳnh Quốc Huy - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham quan và làm việc tại Trung tâm NC, UD, DV KH&CN

 NVL