Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (30-09-2020)

Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phảm sâm củ của tỉnh Kon Tum

Để triển khai thực hiện Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc banh hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum và Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý“Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum, ngày 06/8/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã ban hành văn bản số 02/HD-SKHCN hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phảm sâm củ của tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, văn bản này hướng dẫn trình tự, thủ tục, biểu mẫu về cấp, cấp đổi, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn hiệu lực, thu hồi, chấm dứt, hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum và việc quản lý, sử dụng Logo chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”, tem chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”; áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum.

 

Nội dung cụ thể như sau:

 

1. Thẩm quyền cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền quản lý chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ, có thẩm quyền thực hiện các thủ tục cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

2. Thẩm quyền kiểm soát nguồn gốc, đánh giá chất lượng sản phẩm sâm củ mang chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm là cơ quan đầu mối thực hiện nhiệm vụ đánh giá, xác nhận các điều kiện về nguồn gốc xuất xứ và tính chất, chất lượng sản phẩm sâm củ theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum.

 

3. Hiệu lực và gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” có hiệu lực 5 năm kể từ ngày ký quyết định cấp, được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần gia hạn 5 năm được tính từ ngày hết hạn của Giấy chứng nhận cũ.

 

4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ

- Mẫu Giấy chứng nhận được quy định kèm theo Mẫu số 05 - GCN của Hướng dẫn này.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” được làm thành 02 bản chính để lưu và cấp cho người đăng ký sử dụng có giá trị trong vòng 05 năm kể từ ngày ký. Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý được cập nhật theo số thứ tự liên tục vào Sổ quản lý.

 

5. Điều kiện, trình tự, thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ

5.1. Điều kiện: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sâm củ Ngọc Linh đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 8, Chương III, Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ tỉnh Kon Tum.

5.2. Trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” tại Sở Khoa học và Công nghệ. Hồ sơ nộp có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức xem xét, đánh giá và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ chuyển hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá, xác nhận các điều kiện về nguồn gốc xuất xứ và tính chất, chất lượng sản phẩm sâm củ theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Hội sâm Ngọc Linh tỉnh Kon Tum, Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân các huyện: Tu Mơ Rông, Đăk Glei và các xã: Mường Hoong, Ngọc Linh, Xốp, Đăk Na, Măng Ri, Ngọc Lây, Ngọc Yêu, Văn Xuôi, Tê Xăng đánh giá, xác nhận các điều kiện về nguồn gốc xuất xứ và tính chất, chất lượng sản phẩm sâm củ theo quy định. Sau khi có kết quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản xác nhận gửi về Sở Khoa học và Công nghệ.

 - Sau khi có xác nhận của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong thời gian 10 ngày, Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện quy định. Trường hợp tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định, Sở Khoa học và Công nghệ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý.

5.3. Thành phần hồ sơ

- 01 bản gốc Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý (Mẫu 02 - ĐĐNC);

- 01 bản sao Quyết định cho phép thành lập tổ chức hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy đăng ký kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (bản photo). Đối với các tổ chức, cá nhân chỉ hoạt động thương mại thì trong hồ sơ phải có văn bản liên kết hoặc hợp đồng thu mua sản phẩm với các tổ chức, cá nhân trồng sâm Ngọc Linh đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum.

- Danh sách các thành viên đăng ký sử dụng chỉ dẫn địa lý có chữ ký của từng thành viên (nếu có);

- Bản kê khai: Vị trí, địa điểm canh tác, quy trình sản xuất, số lượng cây sâm, sản lượng hàng năm, địa bàn tiêu thụ.

5.4. Số lượng hồ sơ:

Hồ sơ được lập thành 02 bộ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

6. Điều kiện và trình tự thủ tục cấp đổi, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ

6.1. Điều kiện Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ được cấp đổi, cấp lại, sửa đổi, bổ sung quy định tại Khoản 1, Điều 9, Chương III của Quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh cho sản phẩm sâm củ tỉnh Kon Tum được ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum.

6.2. Trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết

- Các tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, trong quá trình sử dụng có sự thay đổi hợp pháp về thông tin hoặc bị mất, rách, hỏng Giấy chứng nhận (còn hiệu lực) nộp hồ sơ yêu cầu sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý tại Sở Khoa học và Công nghệ. Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ xác nhận các thông tin cần sửa đổi, bổ sung hoặc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

6.3. Thành phần hồ sơ

- 01 bản gốc Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý (Mẫu 03 – ĐĐNSĐ).

- Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý (trong trường hợp sửa đổi, bổ sung hoặc cấp lại Giấy chứng nhận).

- Tài liệu minh chứng về sự thay đổi thông tin của tổ chức, cá nhân có yêu cầu sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận (nếu có). 

6.4. Số lượng hồ sơ:

Hồ sơ được lập thành 01 bộ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, Địa chỉ: 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

7. Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ

7.1. Trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết

- Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ gia hạn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, nộp hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ. Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ cấp gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cấp gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

7.2. Thành phần hồ sơ

- 01 bản gốc Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý (Mẫu 03 – ĐĐNSĐ).

- Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý.

7.3. Số lượng hồ sơ:

Hồ sơ được lập thành 01 bộ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

8. Điều kiện, trình tự thủ tục chấm dứt Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ

8.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” bị chấm dứt hiệu lực được quy định tại Khoản 1, Điều 11, Chương III của Quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh cho sản phẩm sâm củ tỉnh Kon Tum được ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum.

8.2. Trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết

- Tổ chức, cá nhân gửi thông báo từ bỏ quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý về Sở Khoa học và Công nghệ. Thông báo gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo, Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, ban hành quyết định chấp dứt hiệu lực Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý cho các tổ chức, cá nhân.

 

9. Điều kiện, trình tự thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ

9.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” bị thu hồi được quy định tại điểm a, Khoản 3, Điều 11, Chương III của Quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh cho sản phẩm sâm củ tỉnh Kon Tum được ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum.

9.2. Trình tự thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ do yêu cầu của người thứ ba (tổ chức, cá nhân).

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ yêu cầu thu hồi quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý đã được cấp cho tổ chức, cá nhân khác tại Sở Khoa học và Công nghệ. Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua đường bưu điện. Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức xem xét thu hồi hoặc không thu hồi Giấy chứng nhận trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Sâm Ngọc Linh kiểm tra, xác minh đối với tổ chức, cá nhân đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận.

- Sau khi có kết quả kiểm tra, trong thời gian 15 ngày, Sở Khoa học và Công nghệ Quyết định thu hồi hoặc thông báo từ chối thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý đến các tổ chức, cá nhân có đơn và tổ chức, cá nhân bị yêu cầu thu hồi.

9.3. Thành phần hồ sơ

- 01 bản gốc Đơn đề nghị yêu cầu chấm dứt Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý (Mẫu - ĐĐNTH).

- Tài liệu minh chứng yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận (nếu có). 

9.4. Số lượng hồ sơ:

Hồ sơ được lập thành 01 bộ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: số 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

10. Hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” bị hủy bỏ hiệu lực được quy định tại Khoản 3, Điều 11, Chương III của Quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh cho sản phẩm sâm củ tỉnh Kon Tum được ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum.

 

11.Quy trình quản lý, sử dụng logo chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ

11.1. Sử dụng logo chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ:

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” được sử dụng logo chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” trong hoạt động kinh doanh thương mại.

- Logo được bố trí ở vị trí trang trọng, dễ nhận diện nhất trên nhãn sản phẩm hoặc trên bao bì thương phẩm của sản phẩm, hoặc trên giấy tờ giao dịch, biển hiệu, phương tiện kinh doanh sâm củ mang chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”.

- Tuân thủ chặt chẽ các quy định về thiết kế logo chỉ dẫn địa lý tại Mẫu số 04 - LOGOcủaHướng dẫn này.

11.2. Quy định về ghi nhãn hàng hóa cho sản phẩm sâm củ mang chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”

a) Phần thứ nhất: Phần biểu tượng (logo) chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh Kon Tum

- Phần biểu tượng (logo) sâm Ngọc Linh Kon Tum gồm 04 màu gồm: chủ đạo Xanh, đỏ, trắng và vàng nhạt và dòng chữ tiếng Việt, tiếng Anh “CHỈ DẪN ĐỊA LÝ ĐƯỢC BẢO HỘ - PROTECTED GEOGRAPHICAL INDICATION” và “SÂM NGỌC LINH KON TUM – NGOCLINH GINSENG” được quy định chi tiết Mẫu số 04 - LOGO của Hướng dẫn này.

- Phần logo sâm Ngọc Linh Kon Tum chiếm 1/3 diện tích của nhãn hàng hóa và nằm ở phần trên hoặc phần bên trái của nhãn hàng hóa.

b) Phần thứ hai: Phần thông tin riêng của doanh nghiệp và sản phẩm

- Diện tích trong phần thông tin riêng của doanh nghiệp và sản phẩm chiếm 2/3 diện tích của nhãn hàng hóa và nằm ở phần dưới hoặc bên phải của phần logo sâm Ngọc Linh Kon Tum.

- Tên tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và tên thương mại của doanh nghiệp được sử dụng có kích thước không vượt quá 2/3 cỡ chữ của cụm từ: “Sâm Ngọc Linh Kon Tum” được ghi ở phần thứ nhất của nhãn hàng hóa.

- Đảm bảo các yêu cầu về ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật.

- Giữa phần thứ nhất (phần biểu tượng) và phần thứ hai (phần thông tin riêng của doanh nghiệp) phải có dấu phân cách bằng một đường phân cách.

- Chi tiết về cách ghi nhãn hàng hóa cho sản phẩm sâm củ mang chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” theo Mẫu số 06 của Hướng dẫn này.

11.3. Mã số chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ

- Mã số chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” là dãy số và chữ được trình bày như sau: CXXXX - SNLKTG (Trong đó: C: viết tắt của chỉ dẫn địa lý; XXXX: số thứ tự cấp cho tổ chức, cá nhân; SNLKT: viết tắt Sâm Ngọc Linh Kon Tum; G: viết tắt Giấy chứng nhận).

- Mã số chỉ dẫn địa lý do Sở Khoa học và Công nghệ cấp cho từng tổ chức, cá nhân khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”, được sử dụng thống nhất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” và trên tem chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” của từng tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”.

- Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” bắt buộc sử dụng mã số chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” như là biện pháp kỹ thuật để làm dấu hiệu nhận biết sản phẩm của mình khi đưa ra thị trường, chống hàng giả mạo.

12. Quy trình quản lý, sử dụng tem chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ:

12.1 Sử dụng tem chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ:

- Hội sâm Ngọc Linh tỉnh Kon Tum in, cấp, kiểm soát và quản lý tem chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ đối với các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Điều 13 của Quy chế Quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” của tỉnh Kon Tum được ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 và Khoản 4 Điều 1 của Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 7/9/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum.

- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện sử dụng tem chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” theo quy định tại Điều 13 của Quy chế Quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” của tỉnh Kon Tum (theo Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 22/6/2018) và Khoản 4, Điều 1, Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 7/9/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum làm hồ sơ gửi Hội sâm Ngọc Linh tỉnh Kon Tum xem xét cấp tem Chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” theo quy định của Hội.

- Tổ chức, cá nhân được cấp tem chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” sử dụng dán trực tiếp trên sản phẩm sâm củ hoặc bao bì đóng gói, bao bì vận chuyển sản phẩm sâm củ đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 13 của Quy chế Quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” của tỉnh Kon Tum được ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 và Khoản 4, Điều 1 của Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 7/9/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum.

- Tổ chức, cá nhân không được làm giả và không được phép chuyển cho đơn vị, cá nhân khác sử dụng tem chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” được cấp cho đơn vị, cá nhân mình hoặc dán tem cho sản phẩm sâm củ không đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 13 của Quy chế Quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” của tỉnh Kon Tum được ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 và Khoản 4, Điều 1 của Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 7/9/2018 của Ủy ban Nhân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý“Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum.

- Tổ chức, cá nhân được cấp tem chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” định kỳ hàng năm báo cáo tình hình sử dụng về Hội sâm Ngọc Linh tỉnh Kon Tum, Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, theo dõi, kiểm tra, kiểm soát.

12.2 Hình thức, kích thước tem chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ tỉnh Kon Tum do Hội sâm Ngọc Linh tỉnh Kon Tum thiết kế, in ấn và lấy ý kiến của các đơn vị quản lý có liên quan trước khi in ấn, phát hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc cần bổ sung sửa đổi, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ảnh về Sở Khoa học và Công nghệ (qua Phòng Quản lý Công nghệ; số điện thoại: 02603.865.490) để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Hồng Vân    

Mẫu biểu đính kèm