Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (26-07-2022)

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ VÀ NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Triển khai Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất. Ngày 22/7/2022 Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 2356/KH-UBND về đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, đối tượng điều tra là các doanh nghiệp sản xuất thuộc phân ngành cấp 2 hoặc cấp 3 của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được phân loại theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Trong đó:

 

Tiêu chí đánh giá: Theo quy định tại Điều 5, 6, 7, 8 Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN.

 

Phương pháp đánh giá: Theo quy định tại Điều 9, 10 Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN.

 

Quy trình đánh giá: Theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN.

 

Về nội dung, tiến độ thực hiện kế hoạch:

 

1. Đánh giá, lựa chọn, lập danh sách doanh nghiệp thuộc đối tượng điều tra, đánh giá để tiến hành khảo sát, đánh giá trình độ năng lực công nghệ sản xuất (trong tháng 8 năm 2022)

 

2. Thành lập Tổ điều tra, đánh giá (trong tháng 8 năm 2022)

 

3. Xây dựng phương án điều tra, khảo sát thu thập thông tin đánh giá trình độ công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp trong danh sách được lựa chọn (trong tháng 8 năm 2022)

 

4. Tổ chức tập huấn công tác điều tra (trong tháng 8 năm 2022)

 

5. Tổ chức điều tra, tổng hợp, phân tích, đánh giá trình độ công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp trong danh sách được lựa chọn và trình độ công nghệ của ngành chế biến, chế tạo trên địa bàn tỉnh (trong tháng 9, 10 năm 2022)

 

6. Báo cáo kết quả đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp chế biến, chế tạo và trình độ công nghệ của ngành chế biến, chế tạo trên địa bàn tỉnh; đề xuất giải pháp nâng cao trình độ công nghệ của doanh nghiệp chế biến, chế tạo và ngành chế biến, chế tạo của tỉnh đến năm 2030. (trong tháng 12 năm 2022)

 

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, báo cáo kết quả cho Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

File đính kèm TẠI ĐÂY                                                                            

Như Hoàng