Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (17-01-2023)

Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

 

Nhằm tăng cường ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác chấp hành cương lĩnh, điều lệ, đường lối, chủ chương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, ngày 03/01/2022, Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 24 - KH/CB về kiểm tra, giám sát năm 2023 của Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ. Theo đó:

Kiểm tra đảng viên theo kế hoạch

Nội dung kiểm tra: Kiểm tra đảng viên trong việc thực hiện nghị quyết của chi bộ; việc thực hiện nhiệm vụ do chi bộ phân công; trách nhiệm nêu gương; về những điều đảng viên không được làm.

Đối tượng kiểm tra là 03 đồng chí Chi ủy viên chi bộ.

Kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

Chi bộ kiểm tra đảng viên khi phát hiện đảng viên có dấu hiệu vi phạm quy định Điều lệ Đảng, Cương lĩnh, chính sách, đường lối, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng.

Giám sát thường xuyên

Chi bộ thực hiện giám sát thường xuyên đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện nhiệm vụ do chi bộ phân công; việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm và giữ mối liên hệ với tổ chức đảng nơi cư trú.

Giám sát theo chuyên đề

Giám sát 03 đảng viên thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Trong từng nội dung kiểm tra, giám sát, kế hoạch cũng xác định cụ thể thời gian thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát.

Để triển khai kế hoạch đảm bảo yêu cầu đề ra, Chi bộ giao đồng chí chi ủy phụ trách công tác kiểm tra, giám sát tham mưu chi ủy xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát có chất lượng, hiệu quả, đồng thời yêu cầu các đơn vị, cá nhân thuộc đối tượng kiểm tra, giám sát chấp hành nghiêm nội dung kiểm tra, giám sát và kết luận kiểm tra, giám sát theo quy định.

Hồng Vân