Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (20-03-2023)

Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023

Thực hiện Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Ngày 17/3/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 729/KH-UBND về việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh

 

Với kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 đã đạt được như:

 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Đến nay toàn tỉnh đã có 42/85 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí (trong đó đã có 36 xã được công nhật đạt chuẩn nông thôn mới), số tiêu chí đạt chuẩn bình quân trên xã đến nay là 16 tiêu chí; có 03 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 07 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 19 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới; Chương trình mỗi xã một sản phẩm được duy trì thực hiện, toàn tỉnh có 157 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao...

 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Kon Tum phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 4%; trên 26 xã (trên 50%) ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn; 21 thôn (tỷ lệ 50%) ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn. Đây là chương trình mới, lần đầu tiên thực hiện, thời gian triển khai ngắn, do vậy chưa đủ thông tin, dữ liệu để đánh giá cụ thể kết quả thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu của chương trình.

 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Tính đến cuối năm 2022, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 15.943 hộ, chiếm tỷ lệ 10,86% so với tổng số hộ dân toàn tỉnh; tổng số hộ thoát nghèo trong năm 2022 là 6.781 hộ, tương ứng tỷ lệ giảm hộ nghèo là 4,46% đạt 111,5% so với kế hoạch.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023 là:

 

1. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025: Phấn đấu mức giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 là 4%; có 05 xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn (tỷ lệ xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn đạt 9,6%), có 04 thôn ra khỏi địa bàn thôn đặc biệt khó khăn (tỷ lệ thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn đạt 9,8%). Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có đất ở đạt 98,55%, tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đất sản xuất đạt 98,45%; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

2. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025: Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 giảm 4%, trong đó giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo từ 6 đến 8%.

 

3. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: Phấn đấu tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 là 56,5% (trong đó, tỷ lệ xã nông thôn mới nâng cao là 27,1% và tỷ lệ xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu là 8,3%), có 01 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

 

Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 (Ban Chỉ đạo tỉnh) căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; điều phối hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; theo dõi, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện các chương trình trên địa bàn tỉnh; đề xuất khen thưởng hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia./.