Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (09-09-2022)

Kế hoạch thực hiện công tác truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 

Ngày 09/09/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2980/KH-UBND về việc thực hiện công tác truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền; các ngành, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2030 (Đề án tổng thể), Chương trình và các văn bản có liên quan của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xác định nhiệm vụ tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả và hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra tại Chương trình; Định hướng, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền Đề án tổng thể và Chương trình trên địa bàn tỉnh; xác định hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), vùng đặc biệt khó khăn; khơi dậy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh nói chung và vùng đồng bào DTTS&MN nói riêng để chủ động, tích cực tham gia thực hiện Chương trình.

 

Trong đó, Kế hoạch đã nêu rõ những nội dung tuyên truyền, gồm:

 

Tập tuyên truyền những mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, giải pháp của Đề án tổng thể, Chương trình và các nội dung liên quan nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể; Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 02 tháng 4 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc; Văn bản số 981-CV/TU ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trọng tâm là:

         

Về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện Đề án tổng và Chương trình.

  

Về kết quả, hiệu quả trong việc triển khai công tác dân tộc, chính sách dân tộc, nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng về việc thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc trong việc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, thực hiện nhất quán chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước: “Bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển. Huy động, phân bổ, sử dụng, quản lý hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển tạo chuyển biến căn bản về kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng có đông đồng bào DTTS, chú trọng tính đặc thù của vùng DTTS trong hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc.

           

Vận động đồng bào các dân tộc, các đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội, các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia thực hiện có hiệu quả Chương trình gắn với các phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không ai bỏ lại phía sau”, “ Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và các cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

           

Biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến nhất là trong phát triển sản xuất, nhân rộng những mô hình hay, việc làm hiệu quả trong quá trình thực hiện các đề án, dự án thuộc Chương trình nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, từ đó khơi dậy, phát huy tinh thần nỗ lực, tự lực vươn lên thoát nghèo của người nghèo, hộ đồng bào DTTS. Khẳng định vai trò và tầm quan trọng của đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng đối với sự phát triển của vùng đồng bào DTTS nói chung và trong việc tiên phong, gương mẫu, đi đầu thực hiện Chương trình nói riêng.

           

Tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh, các chính sách thu hút đầu tư phát triển vùng DTTS&MN của địa phương; những giá trị đặc sắc, công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

           

Phổ biến, kiến thức pháp luật, hướng dẫn áp dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến, các kinh nghiệm phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững vào cuộc sống, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển, sử dụng nguồn nhân lực ở vùng đồng bào DTTS.

         

Thông tin, truyền thông về các hoạt động thông tin đối ngoại thuộc lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, thể hiện tính nhất quán, xuyên suốt, ưu việt trên tất cả các lĩnh vực nhằm bảo vệ chủ quyền an ninh, biên giới quốc gia, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; các hoạt động và hiệu quả chính sách ngoại giao Nhân dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong vùng có đông đồng bào DTTS sinh sống dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia; quảng bá hình ảnh cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung và các dân tộc tại chỗ trên địa bàn tỉnh nói riêng, những thành tựu về công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở vùng đồng bào DTTS với bạn bè quốc tế; truyền thống tốt đẹp, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống lại các luận điệu lợi dụng vấn đề về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam của các thế lực thù địch trong âm mưu diễn biến hòa bình, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.

           

Phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tiếng nói của đồng bào các dân tộc với cấp ủy, chính quyền ở địa phương và Trung ương; những tồn tại, hạn chế, bất cập, đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách trong quá trình triển khai thực hiện Đề án tổng thể, Chương trình và công tác dân tộc tại địa phương.

           

Đồng thời, Kế hoạch cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trong tỉnh triển khai thực hiện như:

                       

1. Ban Dân tộc: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này; hằng năm, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và truyền thông và các đơn vị, địa phương có liên quan tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách nhà nước đảm bảo thực hiện hiệu quả các hoạt động Kế hoạch; Theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện theo quy định; định kỳ tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Dân tộc theo quy định; Tham mưu kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này gắn với việc kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình. Kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý đối với những khó khăn, vướng mắc (nếu có).

2. Sở Tài chính: Hằng năm, phối hợp với Ban Dân tộc, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí sự nghiệp từ nguồn Chương trình để triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định.           

 

3. Sở Thông tin và truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường công tác phối hợp với Ban Dân tộc thông tin tuyên truyền về Đề án tổng thể và Chương trình với nội dung phong phú, phù hợp với đối tượng, tình hình thực tế tại địa phương, bằng nhiều hình thức; đặc biệt là công tác phối hợp truyền thông thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; Ưu tiên hỗ trợ vùng đồng bào DTTS&MN, nhất là các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa phát triển hạ tầng thông tin truyền thông, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới của công tác thông tin, truyên truyền trong hội nhập và phát triển; Quan tâm triển khai các giải pháp về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để truyền thông về Đề án tổng thể và các Chương trình mục tiêu quốc gia ở vùng đồng bào DTTS &MN.

 

4. Các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông về Đề án tổng thể và Chương trình, lồng ghép các nội dung truyền thông của Sở ngành, đơn vị để tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh; Bố trí nguồn lực và chỉ đạo kiểm tra, giám sát, tham gia giám sát liên ngành việc triển khai thực hiện Kế hoạch truyền thông về Chương trình; Hằng năm tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện công tác truyền thông về Chương trình gửi về Ban Dân tộc để tổng hợp, báo cáo chung.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động truyền thông về Chương trình; tổ chức các loại hình tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phù hợp với bản sắc văn hóa của đồng bào DTTS;Bố trí nguồn lực và chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện nhiệm vụ truyền thông Chương trình. Định kỳ gửi báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ truyền thông Chương trình về Ban Dân tộc để tổng hợp báo cáo chung.

 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Phối hợp tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, thống nhất, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia tổ chức, triển khai có hiệu quả Đề án tổng thể và Chương trình; Tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ, đóng góp nguồn lực cho việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.

 

Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 đến năm 2025./.

hbnguyet