Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (31-01-2023)

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thực hiện Văn bản số 4438/BTTTT-KHTC ngày 27 tháng 08 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: 2021-2025(Chương trình). Ngày 30/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 220/KH-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:

 

Mục đích: Nhằm đạt mục tiêu đến năm 2025 thực hiện đổi mới, nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia; biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; tăng cường quảng bá hình ảnh tỉnh Kon Tum, hình ảnh đất nước Việt Nam tới các nước có chung đường biên giới, góp phần xây dựng biên giới quốc gia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Kế hoạch đề ra các nội dung, nhiệm vụ sau:

 

1. Sản xuất các sản phẩm thông tin phục vụ công tác thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

 

Sản xuất các sản phẩm phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại thông qua xây dựng phóng sự ngắn, bản tin (thể hiện dưới dạng âm thanh, chữ viết, hình ảnh); tài liệu (thông tin chuyên đề, sổ tay nghiệp vụ); tờ rơi, tờ gấp, áp phích, thư viện điện tử, video clip và các sản phẩm thông tin điện tử khác. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác sản xuất các sản phẩm thông tin có chủ đề nội dung thiết yếu, chuyên sâu, có ý nghĩa thực tiễn,  có giá trị lan tỏa.

         

Thực hiện in, nhân bản, phát hành, đăng, phát sóng các sản phẩm thông tin đối ngoại phục vụ đối tượng, địa bàn thụ hưởng; ưu tiên đối với vùng biên giới có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.  

         

Các sản phẩm thông tin tuyên truyền được sản xuất bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số (Xê đăng, Bahnar, Gia-Rai, Giẻ-Triêng, Brâu), ngôn ngữ nước ngoài (tiếng Anh) và ngôn ngữ nước có chung đường biên giới với Việt Nam để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

         

2. Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nghiệp vụ thông tin đối ngoại: cho cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm công tác thông tin đối ngoại các sở, ban, ngành; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các xã; cán bộ Phòng Văn hóa -Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;  Lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí; các đài truyền thanh, truyền hình các huyện, thành phố; công chức phụ trách Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh được phân công kiêm nhiệm, phụ trách thực hiện công tác thông tin đối ngoại, tập trung ưu tiên cán bộ làm công tác tuyên truyền, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại các Đồn biên phòng, cửa khẩu, tiếp xúc với người nước ngoài; Già làng, Trưởng thôn, Người có uy tín trong cộng đồng người dân tộc thiểu và miền núi...

         

3. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới:  phối hợp với Cục Thông tin đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông) quản lý, vận hành và xây dựng phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thông tin đối ngoại nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thông tin đối ngoại cho các cơ quan, tổ chức, nhất là các đồn biên phòng và các huyện, các xã khu vực biên giới.

         

4. Tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo, chương trình giao lưu hữu nghị với các tỉnh giáp biên có chung đường biên giới với Việt Nam                 

         

Tổ chức tìm hiểu thực tế, trao đổi nghiệp vụ phục vụ công tác thông tin đối ngoại trong tỉnh và các địa phương có chung đường biên giới giáp Việt Nam.

         

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm, các sự kiện quan trọng giữa Việt Nam với Lào và Việt Nam với Campuchia: đẩy mạnh thông tin đối ngoại nhân dịp các Ngày kỷ niệm, các sự kiện quan trọng giữa Việt Nam với Lào và Việt Nam với Campuchia; các chương trình, sự kiện, các hoạt động giới thiệu, quảng bá những thành tựu của tỉnh Kon Tum, của Việt Nam với các nước trong khu vực và thế giới; qua hoạt động giao lưu, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, văn hóa…; các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới; giao lưu với lực lượng bảo vệ biên giới các giữa tỉnh Kon Tum (Việt Nam) với các tỉnh giáp biên nước bạn (Lào, Campuchia) gắn với thông tin đối ngoại./.