Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (27-12-2022)

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 tại Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kon Tum, ngay từ đầu năm, Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Chi bộ để thực hiện. Bên cạnh đó, thông qua các cuộc họp chi bộ, chi ủy chi bộ đã tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể đảng viên các văn bản của Đảng, trong đó có Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, đồng thời quán triệt đảng viên trong chi bộ thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng, của nhà nước.

 

Qua một năm thực hiện kế hoạch, đến nay công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng tại Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã đạt được một số kết quả như sau:

 

Giám sát thường xuyên

 

Chi bộ thực hiện giám sát thường xuyênđảng viên chi bộ trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) gắn với việc thực hiện chuyên đềhọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; Việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên; việc thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương quy định ”về những điều đảng viên không được làm”; việc thực hiện Kết luận 1663-KL/TU, ngày 24-4-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ”tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn”.

 

Kết quả giám sát: đảng viên trong chi bộ chấp hành tốt Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chấp hành tốt quy định về những điều đảng viên không được làm”; thực hiện tốt Kết luận số 1663-KL/TU, ngày 24-4-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ”tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn”.

 

Giám sát theo chuyên đề

 

Giám sát 03 đảng viên thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

 

Kết quả giám sát: Qua theo dõi, đối chiếu với nội dung đảng viên đã đăng ký trong Bản đăng ký tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, 03 đảng viên được giám sát đã thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký tu dưỡng, rèn luyện như: chấp hành tốt chủ trương, đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước; thực hiện lối sống giản dị, chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp và công dân; chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan; tích cực tham mưu và chủ động thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch.

 

Ngoài ra, thông qua việc thường xuyên theo dõi đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, qua giao tiếp ứng xử,… chi bộ chưa thấy đảng viên trong chi bộ có dấu hiệu vi phạm nên không thực hiện kiểm tra, giám sát đột xuất.

 

Có thể nói, công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy chi bộ đặc biệt quan tâm, xem đây là nhiệm vụ then chốt trong xây dựng và chỉnh đốn đảng, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Do đó, trong thời gian tới, bên cạnh việc thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên theo quy định, Chi ủy chi bộ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể đảng viên trong chi bộ các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng để nâng cao nhận thức của từng đảng viên trong việc nghiêm túc chấp hành cương lĩnh, điều lệ đảng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngăn ngừa đảng viên vi phạm các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước.

Hồng Vân