Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (24-03-2020)

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ quý I và kế hoạch công tác quý II năm 2020

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2020, trong quý I năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai nhiệm vụ của ngành theo Chương trình công tác, đến nay đạt được một số kết quả chủ yếu sau:

Công tác tham mưu, xây dựng văn bản

Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 về việc Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện (đợt1) năm 2020; Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum; Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc duy trì, áp dụng và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2020;

Tham mưu, trình UBND tỉnh: Quyết định về việc Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum; Kế hoạch triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019.

Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau chuyến đi làm việc, hợp tác nghiên cứu về các loại dược liệu của tỉnh Kon Tum tại Hàn Quốc; Gia hạn dự án Đăng ký nhãn hiệu chứng nhận Sâm Ngọc Linh Kon Tum thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020;

Tham mưu Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi thiết kế logo Chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" và Nhãn hiệu chứng nhận Sâm Ngọc Linh Kon Tum công nhận kết quả cuộc thi;

Tham mưu Chủ tịch Hội đồng sáng kiến tỉnh công nhận 23 sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2019.

Công tác quản lý khoa học

Tổ chức Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ năm 2020; Thành lập Hội đồng xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đối với “dự án sản xuất thử nghiệm cao từ rễ Đương quy Nhật Bản”. Đôn đốc các cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài báo cáo tiến độ; đăng ký kiểm tra tiến độ, nghiệm thu cấp tỉnh (đối với các đề tài, dự án đã kết thúc thời gian hợp đồng). Thông báo đến các tổ chức, cá nhân đề tài, dự án nộp hồ sơ xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh (đợt 1) thực hiện năm 2020. Đôn đốc các tổ chức, cá nhân đề tài, dự án hoàn thiện hồ sơ đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia. Tổ chức các Hội đồng tư vấn đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi năm 2021.

Công tác quản lý công nghệ, quản lý doanh nghiệp KH&CN, quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân, hoạt động sở hữu trí tuệ

 Tham gia ý kiến về công nghệ của 12 dự án đầu tư[1];  Xây dựng Kế hoạch thực hiện Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2020 (Kế hoạch số 06/KH-SKHCN ngày 05/2/2020); Tham gia góp ý Dự thảo Chương trình hợp tác và tài trợ triển khai thực hiện Hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nhân - doanh nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 - 2025.

Triển khai 03 dự án[2] thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020. Hướng dẫn 03 tổ chức, cá nhân trong tỉnh đăng ký nhãn hiệu.

Tiếp nhận, cấp giấy phép mới, gia hạn, sửa đổi, bổ sung  giấy phép cho 03 cơ sở[3] và phê duyệt 01 Kế hoạch Ứng phó sự cố cấp cơ sở[4].

Công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

Hướng dẫn, tiếp nhận đơn đăng ký tham gia dự án năng suất chất lượng của Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Tây Nguyên Xanh; Tiếp tục tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp tham gia dự án. Phối hợp với Sở Công thương tổ chức kiểm tra liên ngành tại 01 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đăk Tô. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh xây dựng, chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN

Hoạt động nghiên cứu triển khai: Triển khai thực hiện theo tiến độ, thuyết minh đã được phê duyệt đối với Đề tài "Hoàn thiện quy trình chiết xuất dịch chiết từ đảng sâm, nấm đông trùng hạ thảo và đề xuất các sản phẩm ứng dụng trong chế biến" và Dự án "Xây dựng mô hình trồng cây Lan Kim tuyến (Anoectochilus sp.) dưới tán rừng tại 2 huyện huyện Tu Mơ Rông và huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum"; Xây dựng thuyết minh và dự toán Đề tài "Ứng dụng công nghệ sinh học hoàn thiện quy trình nhân giống, nuôi trồng nấm mối đen (Xerularadicata) tại tỉnh Kon Tum" (nhiệm vụ đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh thực hiện trong năm 2020); Hoàn chỉnh thuyết minh và dự toán Dự án nông thôn miền núi: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ sản xuất và tiêu thụ một số loại rau, củ an toàn theo mô hình chuỗi liên kết giá trị tại tỉnh Kon Tum.

Hoạt động Thông tin và Thống kê KH&CN: Cập nhật 120 tin bài lên Trang thông tin điện tử Sở KH&CN; Xuất bản Ấn phẩm thông tin KH&CN số Xuân 2020; Xuất bản Bản tin KH&CN số 1/2020; Phối hợp Đài PT-TH thực hiện chuyên mục KH&CN số 1/2020;

Hoạt động dịch vụ KH&CN: Kiểm định, hiệu chuẩn 724 phương tiện đo các loại; Thử nghiệm 201 mẫu sản phẩm, hàng hóa; Đo điện trở tiếp đất hệ thống chống sét cho 14 công trình; Kiểm định chất lượng 04 thiết bị X-quang, kiểm xạ 04 phòng chụp X-quang; Tư vấn - hỗ trợ kỹ thuật cho 4 doanh nghiệp.

Trong quý II năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ dự kiến triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2025; Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025; Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN năm 2020 (đợt 1). Tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2020 (đợt 2) và phê duyệt định hướng đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021.

3. Xây dựng Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp Bộ, cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

4. Trình UBND tỉnh kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum năm 2021.

5. Triển khai Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum lần thứ 1 trong năm 2020.

6. Tham mưu Hội đồng sáng kiến tỉnh tổ chức họp xét đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh năm 2019; Hướng dẫn, tổng hợp, tổ chức xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh ngành giáo dục và đào tạo năm 2019.

7. Tổ chức kiểm tra việc xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 theo Kế hoạch năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

8. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức ngày KH&CN Việt Nam 18/5/ trên địa bàn tỉnh.

9. Công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Sở./.

Hồng Vân[1] Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nhà vườn du lịch xanh; Dự án trồng và chế biến dược liệu kết hợp du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm tại huyện Kon Plong; Dự án nhà máy sản xuất viên nén năng lượng từ sản phẩm gỗ trồng rừng; dự án Nhà máy gạch Tuynel sản xuất gạch nung; Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh POLYFA; dự án cải tạo, sữa chữa cơ sở khám và điều trị bênh tâm thần thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum; thẩm định điều chỉnh dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung và gạch Tuynel của Cty TNHH Phúc Thịnh Phát Kon Tum; dự án Trồng dược liệu dưới tán rừng kết hợp du lịch tại tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH Nông nghiệp sạch Tây Nguyên; Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum công suất xử lý từ 500 m3/ngày, đêm lên 1.000 m3/ngày, đêm; trồng chế biến Sâm Ngọc Linh của Công ty CP Đầu tư HLP; dự án Cửa hàng xăng dầu Diên Bình; dự án Nhà máy sơ chế, chế biến các loại trái cây, rau củ và dược liệu kết hợp với vùng nguyên liệu

[2] Xây dựng và phát triển chỉ dẫn địa lý “Đắk Hà” cho sản phẩm Cà phê của huyện Đăk Hà tỉnh Kon Tum; Dự án Xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “Dược liệu Kon Tum” dùng cho các sản phẩm dược liệu  tỉnh Kon Tum  (Đảng sâm, Ngủ vị tử, Ý dĩ, Lan Kim Tuyến, Đương Quy …)  và Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê xứ lạnh Kon Tum Kon Tum”

 

[3] (1) Phòng khám 353 Hùng Vương – Đăk Glei; Phòng Khám đa khoa Hà Nội - Kon Tum;Phòng khám bệnh Đa khoa, Chuyên khoa Bs. Hồ Xuân Hùng – Sa Thầy

[4] Phòng khám bệnh Đa khoa, Chuyên khoa Bs. Hồ Xuân Hùng – Sa Thầy