Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (17-11-2022)

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 11 năm 2022

Trong tháng 11 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện cơ bản hoàn thành các nội dung: Công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng,… đã hoàn thành các kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:     

                   

* Công tác tham mưu, xây dựng văn bản

 

 

- Tham mưu, trình UBND tỉnh: Chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về việc Phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum; Ban hành văn bản thống nhất hiệp y đối với doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum), đề nghị Thủ tướng chính phủ tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia 2021.

 

2. Công tác tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ  

 

Triển khai thực hiện dự án: Cải tạo, sửa chữa phòng thí nghiệm, kiểm định và mua sắm thiết bị tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum theo tiến độ đã được phê duyệt. Tổng mức đầu tư của dự án: 13.000 triệu đồng, số vốn giao trong năm 2022: 12.900 triệu đồng, vốn đã giải ngân đến nay là 2.106 triệu đồng.

 

3. Công tác quản lý khoa học

 

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện 27 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh; 01 thuộc chương trình nông thôn miền núi.

 

- Tiến hành đôn đốc, kiểm tra tiến độ 03 đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh.

 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện nội dung đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia: “Ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng bản đồ chuỗi liên kết hàng hóa và truy xuất nguồn gốc một số hàng hoá OCOP nông lâm đặc sản, truyền thống phục vụphát triển kinh tếvà nâng tầm thương hiệu trong bối cảnh hội nhập của Kon Tum”

 

 - Thông báo đến đơn vị, địa phương về công bố thông tin và đăng ký tiếp nhận kết quả của 04 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022.

 

- Tiến hành khảo sát, đánh giá kết quả triển khai các mô hình ứng dụng, chuyển giao KH&CN cấp huyện; tình hình triển khai ứng dụng, nhân rộng kết quả các đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh (đã nghiệm thu) trên địa bàn 05 huyện, thành phố từ năm 2016 đến nay.

 

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án “Sản xuất thử nghiệm cao từ rễ Đương quy Nhật Bản (Angelica acutiloba)” và đề tài “Nghiên cứu ứng dụng vi tảo xử lý môi trường nước thải trong nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh Kon Tum”; Kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của 02/03 hồ sơ đăng ký tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023.

 

* Công tác quản lý công nghệ, quản lý doanh nghiệp KH&CN, quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân, hoạt động sở hữu trí tuệ, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

 

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch điều tra, đánh giá trình độ công nghệ: Tổ chức điều tra trực tiếp, tổng hợp, phân tích, đánh giá trình độ công nghệ sản xuất của các doanh  nghiệp trong danh sách được lựa chọn và trình độ công nghệ của ngành chế biến, chế tạo trên địa bàn tỉnh

 

- Tiếp tục tổ chức triển khai các nội dung tiếp theo Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2022:Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia đăng ký, hưởng ứng Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2022; tổng hợp hồ sơ dự thi); thành lập Ban giám khảo Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2022; triển khai công tác chấm thi các dự án tham gia Cuộc thi.

 

- Cung cấp số liệu về các dự án đầu tư sắp hết thời hạn hoạt động theo công văn số 3105/BKHCN-ĐTG ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

- Tham gia ý kiến 15 dự án về công trình, dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực trồng, chế biến dược liệu, trang trại chăn nuôi công nghệ cao, khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường, thủ điện... trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

- Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch số 3286/KH-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh về Bảo vệ thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum.

 

- Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang chẩn di động cho Phòng Khám đa khoa tiêm chủng Hạnh Tâm.

 

- Kiểm tra an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Kế hoạch số 13/KH-SKHCN ngày 14/2/2022 từ ngày 17/11/2022 đến ngày 24/11/2022 tại 08 cơ sở.

 

- Tham mưu Hội đồng sáng kiến tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2021.

 

- Cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước: “Nghiên cứu ứng dụng giải pháp sinh học trong phòng chống sinh vật hại phục vụ sản xuất một số loại cây trồng hàng năm chủ lực theo hướng hữu cơ, an toàn và bên vững tại tỉnh Kon Tum”.

 

* Công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (TĐC); áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trong hoạt động của cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh

 

- Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại huyện Ia H’Drai. Kết quả áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại huyện Ia H’Drai cơ bản đã đáp ứng với các yêu cầu của tiêu chuẩn và hệ thống tài liệu nội bộ do huyện ban hành.

 

- Tổ chức kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại 02 cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tại thời điểm điểm kiểm tra, 01 cơ sở đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong lĩnh vực TCĐLCL, 01 cơ sở đã giải thể.

 

- Tổ chức 01 khóa tập huấn kiến thức về HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

- Tổ chức 01 khóa đào tạo về Hệ thống truy xuất của sản phẩm, hàng hoá, thực hành tốt nông nghiệp (VietGAP) và thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu tự nhiên (GACP).

 

* Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại - tố cáo

 

- Công tác thanh tra, kiểm tra: Tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực đo lường đối với và chất lượng sản phẩm hàng hóa tại 02 đơn vịCông ty TNHH Phúc Thịnh Phát Kon Tum và Công ty cổ phần đầu tư Gạch Tuynel Đức Bảo tại thời điểm kiểm tra Trung tâm cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đo lường đối với và chất lượng sản phẩm hàng hóa.

 

- Công tác pháp chế: Ban hành 01 Kế hoạch và tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm công tác pháp chế của cơ quan.

 

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Công tác tiếp công dân được thực hiện theo định kỳ tuần/lần (vào thứ tư hàng tuần).Trong tháng 11/2022, Sở không nhận được đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, các tổ chức liên quan tới lĩnh vực ngành quản lý.

 

* Hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN

 

- Hoạt động nghiên cứu triển khai:

 

+ Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu đồng thời triển khai thủ tục để ký kết với Viện Di truyền nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh) và thực hiện các thủ tục để mua sắm nguyên vật liệu - hóa chất phục vụ công tác nghiên cứu thuộc Đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới trong phân tích kiểm định chất lượng sâm Ngọc Linh"; Tiếp tục triển khai thực hiện 02 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnhvà nhiệm vụ "Ứng dụng khoa học và kỹ thuật phục vụ công tác lưu giữ, phát triển một số giống cây trồng, dược liệu đặc thù, có giá trị trên địa bàn tỉnh". Trong tháng đã tiêu thụ 6.000 cây giống lan kim tuyến, sản xuất 800 kg chế phẩm sinh học để đưa vào tiêu thụ trên thị trường; Tiếp tục theo dõi sinh trưởng 150 m2 rau thủy acnhr và 500 hũ Đông trùng hạ thảo đồng thời tiếp tục thực hiện nhân giống, cấy chuyển lưu giữ các loại giống cây trồng trong phòng thí nghiệm, gồm: sâm Ngọc Linh,lan dendro, ba kích, phúc bồn tử, cây bảy lá một hoa...; Chăm sóc, theo dõi sinh trưởng mô hình 3000 cây lan rừng, tiếp tục sản xuất, nhân giống các loại giống cây trồng, dược liệu tại phòng nuôi cấy mô (như lan kim tuyến, các loại lan rừng, dâu tây, ba kích tím, chuối già Nam mỹ…) tại Trụ sở thôn 6 xã Đoàn Kết.

 

- Hoạt động Thông tin và Thống kê KH&CN: Cập nhật, đăng 42 tin, bài lên Trang thông tin điện tử Sở KH&CN; Cập nhật tin bài cho Bản tin KH&CN số 4/2022; Xuất bản và phát hành Ấn phẩm thông tin KH&CN số 3.2022; Thông báo viết bài cho  Ấn phẩm thông tin KH&CN số 4.2022; Phối hợp Đài Phát thành và truyền hình tỉnh thực hiện và phát sóng  chuyên mục KH&CN số 4 năm 2022; Phát hành 250 cuốn Sổ tay một số điều cần biết về Sở hữu công nghiệp.

 

- Hoạt động dịch vụ KH&CN: Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn trên 72 phương tiện đo, chuẩn đo lường các loại; thử nghiệm được 65 mẫu sản phẩm, hàng hóa; đo điện trở tiếp đất hệ thống chống sét cho 25 công trình; Kiểm xạ cho 1 phòng chụp X-quang và kiểm định chất lượng 1 máy chụp X-quang.

Nguyễn Hồng Phong