Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (01-07-2020)

Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

Nhằm kịp thời phát hiện những thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp để tham mưu UBND tỉnh bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-SKHCN ngày 04/3/2020 về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 tại Sở Khoa học và Công nghệ. Theo đó, từ đầu năm đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã rà soát 66/66 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

Nội dung rà soát, đánh giá thủ tục hành chính được thực hiện theo các tiêu chí: Sự cần thiết, sự phù hợp, tính hợp pháp và mức độ đáp ứng các nguyên tắc nêu tại Điều 7 và Điều 12 của Nghị Định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ. Việc rà soát, đánh giá dựa vào các nội dung của tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ theo hướng dẫn tại các Điều 24, 25, 26, 27, 28 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và sử dụng Phụ lục VII, VIII, IX để rà soát, đánh giá tính hợp lý, tính hợp pháp, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Kết quả rà soát: 66/66 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí quy định tại nêu tại Điều 7 và Điều 12 Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ./.

Hồng Vân