Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (16-03-2023)

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2023 CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Ngay từ đầu năm, công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, nhất là việc giải quyết thủ tục hành chính được lãnh đạo Sở đặc biệt quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, trong Quý I năm 2023 Sở KH&CN đã ban hành Kế hoạch số 61/KH-SKHCN ngày 27/12/2022về thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023. Qua triển khai thực hiện, công tác cải cách hành chính Qúy I năm 2023 tại Sở đạt được một số kết quả như sau:

 

Về cải cách thể chế: Sở đã thường xuyên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, qua đó tham mưu trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ những văn bản không còn phù hợp; Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của ngành để các tổ chức, cá nhân biết,thực hiện đúng quy định.

 

Về cải cách thủ tục hành chính: Sở đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-SKHCN ngày 13/01/2023 về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 của Sở Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch số 18/KH-SKHCN ngày 13/3/2023 về thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023, nhằm bảo đảm việc thực hiện kiểm soát TTHC đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; bảo đảm sự công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC; Cử 01 công chức trực tiếp làm nhiệm vụ cập nhật, công khai dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính; Trong quý I/2023, tiếp nhận và giải quyết 09/09 hồ sơ đúng và trước hạn, không có hồ sơ quá hạn; Thường xuyên rà soát thủ tục hành chính để tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính và giảm bớt thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

 

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Việc quản lý, sử dụng biên chế tại cơ quan được thực hiện theo đúng quy định và phân bố biên chế công chức, viên chức năm 2023; Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quyết định số 136/QĐ-SKHCN ngày 07/11/2022 về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum; Hoàn chỉnh Đề án tổ chức lại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan.

 

Về cải cách chế độ công vụ: Sở đã bố trí công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác phù hợp với vị trí việc làm nhằm nâng cao hiệu quả công tác; Ban hành Kế hoạch số 14/KH-SKHCN ngày 20/02/2023 về việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2023. Qua đó, nâng cao chất lượng đội ngũ công  chức, viên chức; trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của công chức và hoạt động nghề nghiệp của viên chức.

 

Về cải cách tài chính công: Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Sở và các đơn vị trực thuộc Sở đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định.

 

VềXây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số: Đã triển khai áp dụng nhiều phần mềm ứng dụng nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết công việc giữa các cơ quan nhà nước với nhau và giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, công dân như: phần mềm văn phòng điện tử iOffice, phần mềm một cửa điện tử,… Bên cạnh đó, đưa vào ứng dụng phần mềm theo dõi chỉ đạo, điều hành của Sở Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ https://cddhskhcn.kontum.gov.vn, qua đó, thường xuyên cập nhật, kiểm tra đôn đốc các phòng, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo Sở giao. Ngoài ra, tất cả công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đều được cung cấp hộp thư điện tử công vụ và sử dụng hệ thống thư điện tử trong giải quyết công việc. Ban hành Kế hoạch số 08/KH-SKHCN, ngày 18/01/2023 về áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 tại cơ quan; Quyết định số số 04/QĐ-SKHCN, ngày 09/01/2023 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Thư ký chất lượng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum.

 

Một số nhiệm vụ trọng tâm trongquý II năm 2023

 

Một là, tiếp tục tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh và Trung ương về cải cách hành chính đến các công chức, viên chức, người dân và các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện.

 

Hai là, thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật của ngành để tham mưu, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới áp dụng tại địa phương theo đúng quy định hiện hành.

 

Ba là, thực hiện đơn giản hóa TTHC, rà soát, đánh giá, công bố, công khai TTHC theo quy định; tham mưu ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các TTHC khi các văn bản liên quan đến việc giải quyết TTHC có thay đổi.

 

Bốn là, tiếp tục tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia dịch vụ công trực tuyến. Tổ chức tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ công ích.

 

Năm là, tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cử công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch.

 

Sáu là, tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum./.

                                                                               Thùy Trâm