Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (13-09-2022)

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2022

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-SKHCN ngày 24/8/2022 triển khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử; Kế hoạch số 46/KH-SKHCN ngày 17/8/2022 về Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ. Nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giao trách nhiệm cụ thể đến từng phòng, đơn vị thuộc Sở; đến từng công chức có liên quan. Qua đó, trong quý III năm 2022 công tác cải cách hành chính tại Sở đạt được một số kết quả như sau:

 

Về công tác chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính

 

 

Thông qua các cuộc họp giao ban, lãnh đạo Sở đã thường xuyên chỉ đạo, yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt là trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công tác; Thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các phòng, đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022, lồng ghép trong Kế hoạch kiểm tra nội bộ tại Kế hoạch số 39/KH-SKHCN ngày 09/6/2022. Sở đã thành lập tổ kiểm tra nội bộ tại Quyết định số 85/QĐ-SKHCN ngày 16/6/2022 về thành lập Tổ kiểm tra nội bộ tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022. Nhằm phát hiện những hạn chế, thiếu sót và khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nội dung về công tác cải cách hành chính để có biện pháp khắc phục và thực hiện tốt các nội dung trong thời gian tới.

 

Thông qua Hội nghị công chức, viên chức, Hội nghị tuyên truyền và giáo dục pháp luật quý III/2022 và các cuộc họp giao ban tuần, lãnh đạo Sở đã tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Chính phủ, UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan biết, thực hiện, đồng thời yêu cầu các phòng, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính đã được xác định trong năm, lấy kết quả thực hiện cải cách hành chính là một trong những tiêu chí quan trọng trong bình xét thi đua khen thưởng cuối năm.

 

 Sở đã thường xuyên đăng tải các tin, bài có liên quan đến công tác cải cách hành chính của tỉnh và của cơ quan lên trang thông tin điện tử của Sở và tham gia viết bài tuyên truyền về công tác cải cách hành chính đăng bản tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội số 02/2022.

 

Về Cải cách thể chế: Thường xuyên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, qua đó, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 về Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của ngành để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện đúng quy định.

 

Về Cải cách thủ tục hành chính:

 

 

Trong quý III, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 03 Quyết định: (1)Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ trong các lĩnh vực: An toàn bức xạ và hạt nhân; Hoạt động khoa học và công nghệ; Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (2)Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (3)Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ; An toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Tiếp nhận và giải quyết 13/13 hồ sơ đúng và trước hạn (đạt 100%); Thừa ủy quyền UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 2936/UBND-KGVX ngày 06/9/2022 về góp ý dự thảo Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2022. Qua đó, tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành khoa học và công nghệ năm 2022 (Sau khi Bộ ban hành Phương án).

 

Về Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

 

 

Việc quản lý, sử dụng biên chế tại cơ quan được thực hiện theo đúng quy định và phân bố biên chế công chức, viên chức năm 2022; Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quyết định số 78/QĐ-SKHCN ngày 04/8/2020 về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum; Ban hành Quyết định số 116/QĐ-SKHCN ngày 09/9/2022 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh KonTum thay thế Quyết định số 38/QĐ-SKHCN ngày 04/5/2021 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Sở Khoa họcvà Công nghệ.

 

Tham mưu, xây dựng Đề án tổ chức lại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN (đơn vị trực thuộc Sở) để thực hiện bổ sung nhiệm vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trình cấp có thẩm quyền.

 

Về cải cách chế độ công vụ: Bố trí công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác phù hợp với vị trí việc làm nhằm nâng cao hiệu quả công tác; Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 06/KH-SKHCN ngày 21/01/2022 về việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022. Qua đó trong quý III, Sở đã cử hơn 26 lượt công chức, viên chức tham gia đào tạo, tập huấn các lớp bồi dưỡng ngắn hạn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của công chức và hoạt động nghề nghiệp của viên chức.

 

Về Cải cách tài chính công: Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Sở và các đơn vị trực thuộc Sở đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định.

 

Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

 

Sở đã triển khai áp dụng nhiều phần mềm ứng dụng nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết công việc giữa các cơ quan nhà nước với nhau và giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, công dân như: phần mềm văn phòng điện tử iOffice, phần mềm một cửa điện tử,…

 

Ngoài ra, tất cả công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đều được cung cấp hộp thư điện tử công vụ và sử dụng hệ thống thư điện tử trong giải quyết công việc; Ban hành Hướng dẫn số 01/HD-SKHCN ngày 21/6/2022 về Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

 

Tiếp tục duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tại Quyết định số 31/QĐ-SKHCN, ngày 22/3/2022; Ban hành kế hoạch đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Sở; Thường xuyên cập nhật các tài liệu có nguồn gốc bên ngoài theo khuyến nghị của các Đoàn kiểm tra.

 

06 nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022

 

Một là, tiếp tục tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh và Trung ương về cải cách hành chính đến các công chức, viên chức, người dân và các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện.

 

Hai là, thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật của ngành để tham mưu, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới áp dụng tại địa phương theo đúng quy định hiện hành.

 

Ba là, thường xuyên truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia để theo dõi các quyết định công bố TTHC của Bộ ngành trung ương công khai trên Cổng quốc gia để kịp thời trình công bố tại tỉnh theo đúng thời gian quy định.

 

Bốn là, tiếp tục tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia dịch vụ công trực tuyến. Tổ chức tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ công ích.

 

Năm là, duy trì hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum.

 

Sáu là, rà soát các nhiệm vụ theo Kế hoạch cải cải hành chính năm 2022 của Sở và triển khai công tác tự đánh giá, chấm điểm, xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022./.

                                                                                                                           Thùy Trâm