Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (06-02-2020)

Kết quả thực hiện Chương trình số 65-CTr/TU, Chương trình số 51-CTr/TU và Chương trình số 53-CTr/TU của Tỉnh ủy

Sau khi Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Chương trình số 65-CTr/TU của Tỉnh ủy ngày 07-8-2018 của Tỉnh ủy Kon Tum về triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Chương trình số 51-Ctr/TU ngày 09/02/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 22/5/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII  “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Chương trình số 53-CT/TU ngày 21/02/2018 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Khóa XV thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung 3 Chương trình nói trên đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan biết, thực hiện, đến nay đạt được một số kết quả như sau:

Kết quả thực hiện Chương trình số 65-CTr/TU của Tỉnh ủy

Hàng năm, Sở đã rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, theo đó lựa chọn những cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức, có chiều hướng phát triển để phê duyệt quy hoạch và đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý. Đồng thời cử cán bộ có trong quy hoạch đi đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, … để nâng cao trình độ, năng lực công tác. Định kỳ điều động, luân chuyển cán bộ để giúp đội ngũ cán bộ cơ quan trau dồi năng lực công tác ở những vị trí công tác khác nhau.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý: Thực hiện đúng quy trình được quy định tại Quy định số 950-QĐ/TU ngày 11/4/2018 của Tỉnh ủy về phân cấp quản lý và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Hướng dẫn số 34-HD/BCS ngày 28/01/2019 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với chức danh thuộc diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý; Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum.

Kết quả thực hiện Chương trình số 51-Ctr/TU ngày 09/02/2018 của Tỉnh ủy

Sở đã xây dựng, trình UBND tỉnh Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan Sở và được UBND tỉnh thống nhất tại Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 về việc tổ chức lại một số tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ Sở Khoa học và Công nghệ, qua đó tổ chức bộ máy của cơ quan Sở từ 6 phòng chuyên môn giảm xuống còn 4 phòng chuyên môn nhưng không giảm chức năng, nhiệm vụ, đồng thời giảm số lượng cấp trưởng phòng và tương đương, góp phần tinh giản tổ chức bộ máy – nhân sự.

Kết quả thực hiện Chương trình số 53-CT/TU ngày 21/02/2018 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Khóa XV

Sở KH&CN đã xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN tỉnh Kon Tum trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Sở (gồm Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng), qua đó:

   - Tổ chức trực thuộc Sở giảm 2 (66,6%)

   - Tổ chức trực thuộc đơn vị giảm 3 (43%)

   - Nhân sự giảm 7 (20,1%)

Đến nay, Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN, trực thuộc Sở KH&CN đã được UBND tỉnh quyết định thành lập (Tại Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 13/6/2018) và đã đi vào hoạt động có hiệu quả.

Ngoài ra, thực hiện chủ trương chung của Chính phủ về tinh giản biên chế, từ năm 2016 đến nay,Sở đã thực hiện tốt Đề án tinh giản biên chế Sở Khoa học và Công nghệ, giai đoạn 2016-2021, cụ thể:

- Sở Khoa học và Công nghệ: Biên chế được giao năm 2015: 25 biên chế. Đến nay đã giảm 3 biên chế, đạt 12 %

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Biên chế được giao năm 2015: 10 biên chế. Đến nay đã giảm 2 biên chế, đạt 20 %

- Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN được hợp nhất từ 3 đơn vị trước đây gồm 15 biên chế. Đến nay giảm 3 biên chế, đạt 20 %

Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh./.

Hồng Vân