Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (23-11-2022)

Kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ

Trong công tác chỉ đạo, điều hành thời gian qua, UBND tỉnh đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, qua đó, đã chỉ đạo sát sao công việc của Sở Khoa học và Công nghệ, giúp cơ quan triển khai hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo cơ bản tiến độ các công việc đề ra, cụ thể đạt được kết quả như sau:

 

* Về Văn bản, nhiệm vụ do Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

 

Trong năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã chấp hành nghiêm việc thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác của UBND tỉnh, các văn bản đã cập nhật kịp thời, thực hiện theo đúng quy trình, đúng trọng tâm trọng điểm.Trong số 16 nhiệm vụ được giao, Sở đã thực hiện 15 nhiệm vụ đúng hạn, 0 nhiệm vụ hoàn thành nhưng quá hạn, 01 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn

 

Về hoạt động quản lý khoa học

 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 về phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bổ sung thực hiện năm 2022; Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2023; Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 về ban hành định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 

- Tiếp tục triển khai thực hiện 28 đề tài, dự án, cụ thể gồm (27 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh và 01 đề tài thuộc chương trình NTMN uỷ quyền địa phương quản lý . Các đề tài, dự án sau khi nghiệm thu đã công bố thông tin kết quả nghiên cứu đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để tiếp nhận triển khai ứng dụng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ đã tập trung nghiên cứu, chọn tạo các giống cây trồng, vật nuôi, chuyển giao công nghệ trong trồng trọt, chăn nuôi, sơ chế, bảo quản các sản phẩm nông nghiệp, dược liệu chủ lực của tỉnh. Cụ thể, trong năm đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu 09 đề tài, dự ánvà đang tham mưu tổ chức nghiệm thu 02 đề tài sẽ kết thúc hợp đồng trong năm 2022.

 

- Tổ chức các phiên họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023 thuộc các lĩnh vực (Công nghệ thông tin; Khoa học xã hội nhân văn; Nông nghiệp - Kỹ thuật và công nghệ), qua đó đề xuất trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt triển khai thực 03/30 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023; kiến nghị thông báo đến doanh nghiệp để phối hợp triển khai 03 nhiệm vụ; thông báo đến doanh nghiệp để vay Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ (nếu đủ điều kiện) 01 nhiệm vụ.

 

- Tiến hành khảo sát, đánh giá kết quả triển khai các mô hình ứng dụng, chuyển giao KH&CN cấp huyện; tình hình triển khai ứng dụng, nhân rộng kết quả các đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh (đã nghiệm thu) trên địa bàn 05 huyện, thành phố từ năm 2016 đến nay, qua đó, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả khắc phục theo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học vàcông nghệ giai đoạn 2016-2021.

 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện nội dung đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia : “Ứng dụng công nghệ địa tin học xây dựng bản đồ chuỗi liên kết hàng hóa và truy xuất nguồn gốc một số hàng hoá OCOP nông lâm đặc sản, truyền thống phục vụphát triển kinh tếvà nâng tầm thương hiệu trong bối cảnh hội nhập của Kon Tum”

 

Về hoạt động quản lý công nghệ, quản lý doanh nghiệp KH&CN, quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân, hoạt động sở hữu trí tuệ

 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 về Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới thuộc Chương trìnhphát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành:

 

+ Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 về việc sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận Sâm Ngọc Linh Kon Tum.

 

+ Kế hoạch số 2828/KH-UBND ngày 29/08/2022 triển khai thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum năm 2023.

 

+ Kế hoạch 2356/KH-UBND ngày 22/07/2022 đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất Bộ KH&CN phê duyệt 02 nhiệm vụ quốc gia thuộc Chương trình Phát triển Tài sản trí tuệ năm 2030.

 

- Cấp mới và gia hạn 15 Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị x quang trong y tế và cấp 04 Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn bức xạ.

 

- Tham gia ý kiến về công nghệ 79 dự án đầu tư. Kết nối với các Viện nghiên cứu, trường Đại học, Trung tâm nghiên cứu về nhu cầu công nghệ cần chuyển giao, ứng dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

- Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt dự án đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận “Cá Niên Măng Đen - Kon Plông; Tiếp tục triển khai thực hiện 03 dự án chuyển tiếp từ năm trước.

 

- Tổ chức triển khai các nội dung Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2022: Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia đăng ký, hưởng ứng Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2022; tổng hợp hồ sơ dự thi; Tham mưu thành lập Ban giám khảo Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2022; triển khai công tác chấm thi các dự án tham gia Cuộc thi và đang tổ chức kiểm tra an toàn bức xạ năm 2022 tại 08 cơ sở trên trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Về hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng

 

- Trình UBND tỉnh dự thảo Tờ trình phê duyệt Đề án “Áp dụng Hệ thống quản lý Nhà nướctheoTiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp thuộc tỉnh Kon Tum”.

 

- Tổ chức Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong từ đầu năm đến nay tại 52 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ phát hiện 03 doanh nghiệp vi phạm về lĩnh vực đo lường, đã lập hồ sơ xử phạt hành chính theo quy định, với số tiền là 13.045.000 đồng (Mười ba triệu, không trăm bốn mươi lăm nghìn đồng chẵn). Xử phạt giá trị khối lượng vi phạm thời gian hợp đồng xây dựng công trình Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại thành phố Kon Tum số tiền là 12.532.653 đồng (Mười hai triệu năm trăm ba mươi hai nghìn,sáu trăm năm mươi ba đồng).

 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022; Kế hoạch số 345/KH-UBND ngày 07/02/2022 về triển khai Chương trình năng suất chất lượng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

 - Báo cáo UBND tỉnh một số nội dung liên quan đến việc xét tặng Giải thưởngchất lượng quốc gia năm 2021 tại địa phương, qua đó đề nghị UBND tỉnh hiệp y đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Giải thưởng chất lượng quốc giacho Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum.

 

Về công tác thanh tra, kiểm tra

 

-Tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch trong kinh doanh sản phẩm điện, điện tử.Qua thanh tra, kiểm tra, phần lớn các cơ sở đều chấp hành tốt các quy định của nhà nước. Đối với các cơ sở vi phạm, Đoàn thanh tra đã tiến hành nhắc nhở và xử phạt theo đúng quy định.

 

-Thực hiện nghiêm việc tiếp công dân theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền. tại phòng tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ (vào các ngày làm việc trong tuần), tiếp nhận đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; thẩm tra, xác minh và kết luận về khiếu nại, tố cáo theo quy định. Từ đầu năm đến nay, không có công dân đến phản ánh hoặc khiếu nại về lĩnh vực khoa học và công nghệ.

 

+ Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ công chức, viên chức. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa tham nhũng, công khai minh bạch các hoạt động của Sở (trừ những nội dung liên quan bảo vệ bí mật theo quy định); làm tốt công tác nắm bắt tình hình, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hồng Phong