Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (16-01-2023)

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Trong năm 2022, Sở KH&CN đã thực hiện nghiêm, cơ bản hoàn thành các chương, kế hoạch đề ra; Lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng, kịp thời tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể CBCCVC và NLĐ trong cơ quan bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở đã có nhiều đổi mới, thường xuyên được kiện toàn, chất lượng tham mưu của cán bộ, công chức làm thi đua khen thưởng từng bước được nâng cao. Các phong trào thi đua do các cấp, ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh phát động đã được Sở KH&CN hưởng ứng, đổi mới về nội dung, hình thức, thu hút được công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan tham gia. Công tác khen thưởng được công khai, minh bạch, thực chất, chính xác, kịp thời, đúng đối tượng và có tính nêu gương, giáo dục thực sự là động lực thúc đẩy phong trào thi đua. Qua đó, đã đạt được một số kết quả chủ yếu cụ thể như sau:

 

*Về thi đua phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng – an ninh

 

- Tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh ban hành 01 Nghị quyết, 13 Quyết định; 03 Kế hoạch phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành khoa học và công nghệ và xây dựng các báo cáo theo yêu cầu của các Bộ, ngành Trung ương về lĩnh vực khoa học và công nghệ.

 

- Tổ chức triển khai, hoàn thành 100% nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, 100% nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của UBND tỉnh. Tiếp tục phối hợp triển khai 04 dự án dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi (trong đó, 03 dự án do Trung ương quản lý, 01 dự án ủy quyền địa phương quản lý); triển khai 06 dự án KH&CN thuộc chương trình phát triển sản phẩm quốc gia Sâm Ngọc Linh hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện.Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt 10 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh triển khai thực hiện trong năm 2022 (đến nay đã ký kết hợp đồng 09 đề tài, dự án, 01 đề tài không có đơn vị tham gia tuyển chọn) và 03 đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2023.Tổ chức triển khai thực hiện 28 đề tài, dự án, trong đó 19 đề tài, dự án chuyển tiếp từ năm trước, 09 đề tài, dự án bắt đầu thực hiện từ năm 2022. Nghiệm thu 09 đề tài, dự án cấp tỉnh.Tham mưu Hội đồng sáng kiến tỉnh công nhận 25 sáng kiến cấp tỉnh  năm 2021. Tham gia ý kiến về công nghệ 106 dự án đầu tư. Cấp mới và gia hạn 15 Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X - quang trong y tế và cấp 04 Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn bức xạ. Tham gia góp ý, thẩm định công nghệ 106 công trình, dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực chế biến thực phẩm, chế biến dược liệu, sản xuất rau, quả công nghệ cao, trang trại chăn nuôi công nghệ cao, xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải rắn, cấp thoát nước, xăng dầu, thủy điện, điện mặt trời. Phát hành 04 số Bản tin khoa học và công nghệ; cập nhật 492 tin bài lên trang thông tin điện tử của Sở; 04 số Ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ; phối hợp thực hiện và phát sóng 6 Chuyên mục khoa học và công nghệ trên kênh truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Tổ chức thành công Cuộc thi và Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2022. Có 02 văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận được cấp (Dệt thổ cẩm Kon Tum, Gạo thơm Đăk Hà). Công tác nghiên cứu ứng dụng, dịch vụ khoa học và công nghệ được đẩy mạnh đem lại hiệu quả: triển khai thực hiện 2 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; lưu giữ, phát triển các giống cây trồng, dược liệu, như đảng sâm, ba kích, lan kim tuyến, một số loại lan rừng, thạch hộc tía, dâu tây, chuối... Sản xuất, nuôi trồng được 2000 bịch phôi nấm mối đen, thu hoạch hơn 100 kg nấm mối đen thành phẩm; trồng 1200m2 cây cà chua, dưa leo...Ký kết triển khai thực hiện 5 hợp đồng dịch vụ, tư vấn, chuyển giao công nghệ về sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón; sử dụng hệ thống tưới tự động, tiết kiệm…Sản xuất, tiêu thụ được 1.500 hũ Đông trùng hạ thảo, 1600kg chế phẩm sinh học, hơn 18.000 cây giống lan kim tuyến; sản xuất để cung cấp ra thị trường 1050 m2 rau các loại (dưa chuột baby, xà lách, cải). Kiểm định - hiệu chuẩn 6.499 phương tiện đo, chuẩn đo lường các loại; thử nghiệm 742 mẫu sản phẩm, hàng hóa; đo điện trở tiếp đất hệ thống chống sét cho 148 công trình; tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho 20 doanh nghiệp lập báo cáo định kỳ công tác bảo vệ môi trường.

 

- Công tác nghiên cứu phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của công chức, viên chức, người lao động: trong năm 2022, công chức, viên chức và người lao động đề xuất và được Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở xét và công nhận 02 sáng kiến của 05 tác giả, đồng tác giả.

 

- Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội: Công tác quốc phòng, an ninh tại cơ quan luôn đảm bảo. Năm 2022, Sở được UBND tỉnh công nhận cơ quan đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2022.

 

- Thực hiện cải cách hành chính và kỷ luật, kỷ cương: Trong năm 2022, Sở đã tiếp nhận và giải quyết 37/37 hồ sơ đúng và trước hạn. 100% công chức, viên chức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, không có trường hợp nào bi phạm phải xử lý. 

   

* Về thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị

 

- Cơ quan đã phối hợp với chi ủy tổ chức cho 100% công chức, viên chức, người lao động tham gia học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng theo kế hoạch của cấp trên. Định kỳ hàng quí Sơ tổ chức phổ biến, tuyên truyền pháp luật theo kế hoạch giáo dục, phổ biến pháp luật của tỉnh. Kết quả phân loại Công đoàn được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chi đoàn đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

 

* Về thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng

 

- Được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 01 cá nhân; UBND tỉnh tặng “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”  cho 01 cá nhân. Tổ chức tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm 2022, qua đó, công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 06 tập thể và 35 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác; tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu năm 2022.

 

- Tổ chức, triển khai các phong trào thi đua

 

+ Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Sở đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông và các cơ quan liên quan triển khai hiệu lực hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum năm 2022. Bên cạnh đó, trong năm 2022 Sở đã tham mưu triển khai 23/28 đề tài, dự án phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt 03 đề tài, dụ án KHCN cấp tỉnh thực hiện năm 2023 (Quyết định 563/QĐ-UBND ngày 05/9/2022).

 

+ Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”: theo chức năng, nhiệm vụ, Sở đã phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan cấp quyền sử dụng chỉ dẫn dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum đối với các tổ chức, cá nhân khi đủ điều kiện theo quy định tại Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc banh hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum; Quyết định số 932/QD-UBND ngày 07/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum; Tổ chức ngày Hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Cấp 02 văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận Dệt Thổ cẩm Kon Tum và Nhãn hiệu chứng nhận Gạo Thơm Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”:  vận động công chức, viên chức và người lao động đóng góp 01 ngày lương cho các phong trào do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phát động như: Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam, Quỹ vì người nghèo, Quỹ phòng chống dịch COVID-19,...

 

* Công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan:

 

 

Chi ủy, lãnh đạo cơ quan và Ban chấp hành các đoàn thể đã phối hợp tốt trong lãnh đạo thực hiện các chính sách, chủ trương của Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua. Đặc biệt đẩy mạnh cải cách hành chính; những nội dung công chức, viên chức, người lao động được biết, được bàn, tham gia ý kiến và giám sát, kiểm tra được thực hiện đầy đủ và công khai, thường xuyên phối hợp với chi ủy, chi bộ làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng chính trị, tư tưởng cho công chức, viên chức và người lao động, nhất là định hướng về công tác tư tưởng triển khai thực hiện tốt việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện các quy định về dân chủ ở cơ sở; chấp hành nội quy, quy chế cơ quan; kỷ cương, kỷ luật được tăng cường; nội bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; tổ chức triển khai, hoàn thành 100% nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao không có nhiệm vụ hoàn thành quá hạn.

Nguyễn Hồng Phong