Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (11-08-2020)

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ II

Sáng 12/8, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 


Quang cảnh Đại hội. Ảnh: HT

Dự Đại hội có đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành cùng trên 290 đại biểu đại diện 3.298 đảng viên đến từ 90 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Khối.

Với tinh thần quyết tâm xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Đảng bộ Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt và vượt đa số các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối đề ra.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai đồng bộ, ngày càng đi vào chiều sâu. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 786 đảng viên mới (đạt 122,8% Nghị quyết). Chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ tiếp tục được nâng lên. Việc giới thiệu đảng viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị giữ mối liên hệ với cấp ủy được thực hiện nghiêm túc.

Chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Các doanh nghiệp khai thác tối đa mọi lợi thế và nguồn lực, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tăng lợi nhuận, góp phần tích cực vào thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, trách nhiệm đối với địa phương và cộng đồng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: HT

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã đạt được.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí nhấn mạnh, Đại hội cần phân tích, tập trung thảo luận về việc tăng cường lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII "về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương. Thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm, đảm bảo việc đánh giá, phân loại đúng thực chất và phù hợp với từng tổ chức cơ sở đảng. Tiếp tục cải tiến nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ.

Tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo đúng quy định. Đồng thời, tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đảng viên trong Khối, nhất là đơn thư có liên quan đến nhân sự Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống đối với đảng viên. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, làm tốt công tác quản lý đảng viên. Chú trọng công tác phát triển đảng viên, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp từ 500 đảng viên mới trở lên. Triển khai thực hiện tốt Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 2/1/2020 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú”.

Cần tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng cho đội ngũ đảng viên trước mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch... Lãnh đạo, chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên, Công đoàn trong khối vững mạnh, hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ của các đoàn thể, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đại hội có trách nhiệm bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra; đồng thời đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, cân nhắc, lựa chọn những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực, có tinh thần đoàn kết và uy tín, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, nói đi đôi với làm... để bầu vào Ban Chấp hành khóa mới; cân nhắc, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho năng lực và trí tuệ của Đảng bộ Khối để bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Link liên kết: http://baokontum.com.vn/thoi-su-chinh-tri/khai-mac-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-khoi-co-quan-va-doanh-nghiep-tinh-lan-thu-ii-16046.html