Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (26-05-2020)

Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Thư ký chất lượng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

Ngày 25/5/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 42/QĐ-SKHCN về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Khoa học và Công nghệ (gọi tắt là Ban chỉ đạo ISO) do Giám đốc Sở làm Trưởng ban.

Theo đó Ban chỉ đạo ISO có nhiệm vụ:

- Lãnh đạo Ban chỉ đạo ISO có nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức triển khai việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng, bảo đảm hệ thống hoạt động có chất lượng và hiệu quả; theo dõi, kiểm tra việc duy trì hệ thống quản lý chất lượng; chỉ đạo hoạt động đánh giá nội bộ, xem xét của Lãnh đạo theo định kỳ; giám sát các hoạt động khắc phục, phòng ngừa và chỉ đạo cải tiến hệ thống sau đánh giá nội bộ.

- Các thành viên Ban chỉ đạo ISO chịu trách nhiệm xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến liên quan Hệ thống quản lý chất lượng tại phòng mình phụ trách; kiểm soát, kiểm tra, đôn đốc công chức thực hiện tốt các yêu cầu nội dung quy định tại các quy trình.

- Thư ký có nhiệm vụ thường xuyên kiểm soát (cập nhật, sửa đổi, bổ sung…) toàn bộ tài liệu hệ thống quản lý chất lượng của Sở; giúp lãnh đạo Ban chỉ đạo ISO lập kế hoạch và tổng hợp kết quả đánh giá nội bộ, họp xem xét lãnh đạo, báo cáo việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan Sở theo quy định; theo dõi các hành động khắc phục và kết quả thực hiện kết luận cuộc họp xem xét lãnh đạo của các phòng. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban chỉ đạo ISO phân công.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 137/QĐ-SKHCN, ngày 07/10/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Thư ký chất lượng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum./. 

Hồng Vân