Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (26-09-2023)

Nghiên cứu khoa học và quản lý chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh

Thực hiện Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình phát triển Sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 và Quyết định số 3493/QĐ-BNN-LN ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 01/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Phát triển Sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045"; Ngày 25/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 3211/KH-UBND về việc triển thực hiện Chương trình phát triển Sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, với mục tiêu xây dựng và phát triển Sâm Ngọc Linh thành ngành kinh tế mũi nhọn có giá trị kinh tế cao cho địa phương, là sản phẩm chủ lực trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành dược liệu gồm: Sản phẩm OCOP, thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thực phẩm bổ dưỡng, mỹ phẩm và thuốc dược liệu mang thương hiệu sản phẩm quốc gia..., nâng tầm vị thế thương hiệu sản phẩm Sâm Ngọc Linh Kon Tum trên thị trường trong nước và quốc tế; góp phần tạo việc làm, thu nhập cho người dân, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Kế hoạch đã đề ra một số nhiệm vụ cụ thể và giao cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao triển khai nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học và quản lý chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh, cụ thể là:

 

Theo dõi, cập nhật, chuyển giao các kết quả nghiên cứu nhân giống vô tính và hoàn thiện quy trình sản xuất giống Sâm Ngọc Linh thuộc chương trình phát triển sản phẩm quốc gia Sâm Ngọc Linh để triển khai ứng dụng trong thực tiễn sản xuất trên địa bàn tỉnh.

 

Tập trung nghiên cứu, đầu tư khoa học công nghệ cho phát triển sản xuất giống Sâm Ngọc Linh đáp ứng nhu cầu sản xuất ở quy mô hàng hóa.

 

Tham mưu cấp thẩm quyền mở rộng chỉ dẫn địa lý ở những vùng phù hợp cho phát triển Sâm Ngọc Linh.

 

Hoàn thiện và triển khai thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh cho sản phẩm Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh.

 

Khẩn trương hoàn thiện, đưa vào vận hành cơ sở kiểm định chất lượng Sâm Ngọc Linh đã được đầu tư.

 

Thực hiện có hiệu quả các đề tài/nhiệm vụ khoa học công nghệ về Sâm Ngọc Linh, chuyển giao các kết quả nghiên cứu ứng dụng vào sản xuất.

 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành từ khâu nuôi trồng đến khai thác, chế biến, truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

 

Đồng thời, Sở khoa học và công nghệ sẽ phối hợp với các Sở, ngành để triển khai các nhiệm vụ khác có liên quan theo nội dung kế hoạch và tiếp tục mở rộng hợp tác với các nước và tổ chức quốc tế, nhất là các quốc gia có ngành công nghiệp nuôi trồng, chế biến và tiêu thụ sâm phát triển; tăng cường hợp tác chuyển giao khoa học công nghệ về nghiên cứu, phát triển giống, quy trình canh tác phát triển vùng nguyên liệu, thu hoạch, bảo quản, chế biến sản phẩm Sâm Ngọc Linh./.

hbnguyet