Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (31-01-2023)

Phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023 – 2030

Ngày 27/01/2023, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh ban hành công văn số 216/BCĐ-NC về thực hiện Phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2023-2030

 

Theo đó, để triển khai Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động Phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2023-2030 (sau đây gọi là Phong trào); để Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng và đạt được kết quả tốt, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh yêu cầu các Thành viên Ban Chỉ đạo, Thủ trưởng các đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung sau:

 

1. Tổ chức quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị nội dung Phong trào thi đua giai đoạn 2023-2030; đồng thời, ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc thực hiện. Văn bản chỉ đạo của từng đơn vị gửi về Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chậm nhất vào ngày 15 tháng 02 năm 2023 và vào tháng 02 của các năm tiếp theo để theo dõi.

 

2. Tập trung mọi nguồn lực bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 và những năm tiếp theo của tỉnh và của từng đơn vị để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

 

Cập nhật, niêm yết, công khai kịp thời, đầy đủ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý đúng quy định; nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn; không tự ý yêu cầu người dân, tổ chức, doanh nghiệp bổ sung thêm các thủ tục, giấy tờ không có trong quy định; hạn chế tối đa việc người dân, tổ chức phải đi lại nhiều lần; thực hiện nghiêm việc xin lỗi khi để xảy ra trễ hẹn; có giải pháp thúc đẩy việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

 

Tiếp tục rà soát quy trình, quy định, tiêu chuẩn, tiêu chí về thủ tục hành chính trong ngành và nội bộ đơn vị, địa phương để xem xét cắt giảm thêm thời gian giải quyết (nếu có thể).

 

Khuyến khích tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp để kịp thời sửa đổi, bổ sung những vấn đề bất cập, cản trở sự phát triển và có cơ chế khuyến khích người dân, doanh nghiệp đóng góp, tham gia vào công tác cải cách hành chính.

 

Khuyến khích các đơn vị chủ động triển khai thí điểm những giải pháp có tính mới, sáng tạo liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tế của đơn vị.

 

Đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số, công dân số.

 

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong hội viên và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính; tuyên truyền, vận động người dân, tổ chức và doanh nghiệp về sử dụng tiện ích của dịch vụ bưu chính và dịch vụ công trực tuyến toàn trình… trong gửi, nhận hồ sơ thủ tục hành chính.

 

Xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thông về nghiệp vụ, trong sạch về phẩm chất; cương quyết đẩy lùi, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

Tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính, quy chế văn hóa công sở; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện phân công, phân nhiệm đảm bảo nguyên tắc: rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi sách nhiễu, gây khó khăn, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân.

 

3. Căn cứ vào tình hình thực tế, các đơn vị, địa phương chủ động phát động các phong trào thi đua theo đợt, thi đua theo chuyên đề; gắn các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để tạo chuyển biến tích cực, sâu rộng, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

 

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu trong năm 2023: Chỉ số Cải cách hành chính (PARINDEX), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI) tăng 05 bậc so với năm 2022 và năm sau phải cao hơn năm trước, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh./.