Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (24-09-2020)

Quy chế hoạt động của Hội đồng Sáng kiến tỉnh Kon Tum

Ngày 22/9/2020, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 693/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Sáng kiến tỉnh Kon Tum.

Quy chế gồm có 3 Chương, 10 Điều, quy định chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc và chế độ làm việc của Hội đồng. Theo đó, Hội đồng là tổ chức tư vấn, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh theo Luật Khoa học và Công nghệ, Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ sáng kiến và công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các quy định của pháp luật liên quan.

Hội đồng có nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận sáng kiến cấp tỉnh. Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng. Đề xuất nhân rộng các sáng kiến có giá trị thực tiễn đến các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị nghiên cứu áp dụng vào sản xuất và đời sống. Hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục đề nghị công nhận sáng cấp tỉnh; đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.  Phối hợp với sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan nhiệm vụ của Hội đồng. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Hội đồng họp định kỳ mỗi năm 2 lần, khi cần họp đột xuất. Phiên họp của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng triệu tập và điều hành.

Sở Khoa học và Công nghệ là Cơ quan Thường trực của Hội đồng. Cơ quan Thường trực Hội đồng có nhiệm vụ: Tham mưu Hội đồng triển khai thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quy định tại Điều 2 Quy chế này. Xây dựng kế hoạch và chương trình công tác hàng năm của Hội đồng. Tập hợp, kiểm tra, thẩm định bước đầu hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh; hồ sơ đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến báo cáo Hội đồng tại các kỳ họp hoặc xin ý kiến trực tiếp khi không tổ chức cuộc họp. Tổ chức triển khai thực hiện các kết luận của Hội đồng. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ các hoạt động của Hội đồng. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Chủ tịch Hội đồng yêu cầu.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến tỉnh Kon Tum./.

Hồng Vân