Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (26-05-2019)

Quy chế tổ chức xét chọn, tôn vinh Danh hiệu "Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu"

Ngày 13/5/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1244/QĐ-BKHCN ban hành Quy chế tổ chức xét chọn, tôn vinh danh hiệu "Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu". Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo đó, Quy chế này quy định về điều kiện, tiêu chí, quy trình, thủ tục xét chọn và tổ chức tôn vinh Danh hiệu “Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu” đối với các doanh nghiệp có hoạt động đổi mới công nghệ giai đoạn 2016-2018. Với số lượng danh hiệu được trao tặng tối đa 100 doanh nghiệp và chia thành 3 nhóm trên cơ sở điểm số của từng doanh nghiệp đạt được.

Doanh nghiệp có hoạt động đổi mới công nghệ là doanh nghiệp có một trong các hình thức, hoạt động sau: Là chủ sở hữu hoặc nhận chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; Là chủ sở hữu hoặc nhận chuyển giao quyền sử dụng đối với giống cây trồng; Có kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được chuyển giao, ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh; Tiếp nhận chuyển giao công nghệ; Đầu tư, mua sắm mới hoặc nâng cấp máy móc, thiết bị hoặc thay đổi quy trình sản xuất để tạo ra sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm hoặc sản xuất hiệu quả hơn (giảm giá thành sản xuất sản phẩm, giảm tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, giảm phát thải và đạt các chỉ tiêu về môi trường, ...vvv); Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng hoặc các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật và chứng nhận chuyên ngành.

Các doanh nghiệp tham gia xét chọn Danh hiệu “Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu” phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Ít nhất một trong ba năm 2016, 2017, 2018 có hoạt động đổi mới công nghệ; Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về: doanh nghiệp, đầu tư, lao động, đất đai, xây dựng, đấu thầu, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động; Tổ chức sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển, có doanh thu, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước trong 3 năm 2016-2018; Chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng và sở hữu trí tuệ; Có thời gian hoạt động từ 05 năm trở lên kể từ khi thành lập doanh nghiệp đến thời điểm xét chọn, tôn vinh; Thực hiện tốt công tác trật tự an ninh, quốc phòng, an toàn xã hội, tham gia các phong trào do địa phương nơi doanh nghiệp đóng trên địa bàn phát động; Doanh nghiệp chưa được công nhận Danh hiệu theo Quyết định số 2870/QĐ-BKHCN ngày 01/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành danh sách các doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu năm 2016-2017.

Tiêu chí xét chọn doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu: Doanh nghiệp đạt từ 65 điểm trở lên, trong, đó số điểm về đổi mới công nghệ đạt ít nhất 40 điểm. Trường hợp có nhiều hơn số lượng doanh nghiệp đạt các tiêu chí xét chọn thì lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp. Trường hợp hai hay nhiều doanh nghiệp có điểm bằng nhau thì xét điểm của các tiêu chí theo thứ tự ưu tiên như sau: Thực hiện đổi mới công nghệ; Áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng; Quỹ phát triên KH&CN của doanh nghiệp; Tham gia các hoạt động cộng đồng.

Tiêu chí đánh giá các doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu: Bao gồm 03 nhóm tiêu chí với điểm tối đa là 100 điểm: Nhóm tiêu chí chung; Nhóm tiêu chí về hoạt động đổi mới công nghệ; Nhóm tiêu chí khuyến khích.

Quy trình xét chọn, tôn vinh:

-  Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục ứng dụng và Phát triển công nghệ) gửi thông báo Quy chế đến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- UBND tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ) thông báo Quy chế đến các doanh nghiệp trên địa bàn, doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký đến Sở Khoa học và Công nghệ của địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh (trục tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện).

- Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ của các doanh nghiệp, rà soát, tổng hợp theo các điều kiện quy định và gửi Hội đồng xét chọn của UBND tỉnh. Hội đồng xét chọn của UBND tỉnh có nhiệm vụ đánh giá, xét chọn hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp theo các điều kiện, tiêu chí được quy định và trình Lãnh đạo UBND tỉnh danh sách các doanh nghiệp được lựa chọn. Lãnh đạo UBND tỉnh có ý kiến và gửi hồ sơ về Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục ứng dụng và Phát triển công nghệ) tiếp nhận hồ sơ từ UBND tỉnh, gửi Hội đồng xét chọn của Bộ tổ chức họp xem xét hồ sơ của từng doanh nghiệp để lựa chọn doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu. Trong quá trình xem xét hồ sơ của từng doanh nghiệp, nếu thấy cần thiết Hội đồng có thể tổ chức kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp.

- Hội đồng xét chọn của Bộ hoàn thiện hồ sơ trình Trưởng Ban Tổ chức xem xét quyết định các doanh nghiệp đạt Danh hiệu.

- Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ tôn vinh doanh nghiệp đạt Danh hiệu.

Quyết định số 1244/QĐ-BKHCN