Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (08-09-2022)

Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực: Hoạt động KH&CN; an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 08/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 514/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ; An toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

           

Theo đó, có 08 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính, gồm: (01) Thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; (02) Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; (03) Thủ tục cấp giấy  phép tiến  hành công việc  bức xạ-Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; (04) Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ-Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; (05) Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ-Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; (06) Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ-Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Sở Khoa học và Công nghệ; (07) Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ-Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; (08) Thủ tục  cấp  chứng  chỉ nhân  viên  bức  xạ (đối  với người  phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế).

           

Đồng thời, các quy trình này thay thế quy trình số 01 tại mục I phần B; các quy trình từ số 02 đến số 08 tại mục II phần B của Phụ lục kèm theo Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Khoa học và Công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum./.

                                                                                                                                    Thùy Trâm