Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (29-07-2019)

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế cung cấp thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum vừa ký Quyết định số: 96/QĐ-SKHCN ngày 23/7/2019 về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (Sau đây viết tắt là Quy chế).

Quy chế này quy định về việc công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu thuộc phạm vi, trách nhiệm cung cấp thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định của Luật tiếp cận thông tin.

Thông tin thuộc trách nhiệm cung cấp của Sở Khoa học và Công nghệ bao gồm thông tin do các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tạo ra. Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ và tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động cung cấp thông tin.

Nguyên tắc cung cấp thông tin phải kịp thời, chính xác, minh bạch, thuận lợi cho công dân; đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; không vi phạm quy định về bảo mật. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình cung cấp thông tin.

Về trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin, Quy chế quy định cụ thể trách nhiệm của các cá nhân, cụ thể như:

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phụ trách công tác cung cấp thông tin của Sở, chỉ đạo thực hiện việc cung cấp thông tin của Sở theo quy định của pháp luật.

Các Phó Giám đốc Sở chỉ đạo các phòng/đơn vị do mình phụ trách thực hiện cung cấp thông tin của phòng/đơn vị theo quy định và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về các thông tin của phòng/đơn vị đã cung cấp.

Chánh Văn phòng Sở có trách nhiệm: Bố trí công chức làm đầu mối cung cấp thông tin để thực hiện cung cấp thông tin; Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện việc tiếp nhận và xử lý yêu cầu cung cấp thông tin; bảo đảm tuân thủ nguyên tắc, hình thức, trình tự, thủ tục và thời hạn cung cấp thông tin theo quy định; Tổ chức giải thích, hướng dẫn, thông báo cho công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin; tiếp nhận, giải quyết hoặc phối hợp với các đơn vị giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc cung cấp thông tin của Sở theo quy định của pháp luật; Từ chối cung cấp thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật tiếp cận thông tin trên cơ sở đề xuất của công chức được phân công phụ trách cung cấp thông tin; gia hạn việc cung cấp thông tin theo yêu cầu; Phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở thực hiện các trình tự, thủ tục nhằm công khai thông tin bằng hình thức niêm yết, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định; thực hiện cung cấp thông tin thông qua việc tiếp công dân, họp báo, thông cáo báo chí,…; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tạo ra thông tin xử lý thông tin đã công khai, thông tin đã cung cấp theo yêu cầu không chính xác; Tổ chức việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Sở để cung cấp thông tin thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý. Đối với Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ có thêm trách nhiệm: Chủ trì xây dựng và đảm bảo các điều kiện kỹ thuật để vận hành Chuyên mục về tiếp cận thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở; Chủ trì hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở về ứng dụng công nghệ thông tin; số hóa, chữ ký số; kỹ thuật về biện pháp cung cấp thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ.

Người làm đầu mối cung cấp thông tin có trách nhiệm: Trực tiếp giải thích, hướng dẫn, thông báo cho công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, hỗ trợ người yêu cầu xác định rõ hồ sơ, tài liệu, tên văn bản có chứa thông tin cần tìm kiếm để điền đầy đủ, chính xác vào Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin; Trực tiếp cung cấp thông tin cho công dân theo yêu cầu; Kiến nghị, đề xuất với Chánh Văn phòng Sở về các vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin cho công dân; Đề xuất Chánh Văn phòng Sở về các trường hợp từ chối cung cấp thông tin.

Đầu mối cung cấp thông tin cho công dân của Sở Khoa học và Công nghệ là Văn phòng Sở. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Sở để cung cấp thông tin thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý theo quy định của Luật tiếp cận thông tin.

Ngoài ra, Quy chế cũng quy định việc rà soát, phân loại, lập danh mục thông tin; việc công khai thông tin; việc cung cấp thông tin theo yêu cầu và biện pháp tổ chức thực hiện Quy chế./.

Hồng Vân