Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (25-04-2019)

Sở Khoa Học Và Công Nghệ tỉnh Kon Tum ban hành chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Thực hiện Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019. Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở Khoa học và Công nghệ, ngày 25/4/2019 Giám đốc Sở đã ký Quyết định số 50/QĐ-SKHCN về việc Ban hành Chương trình hành động của Sở Khoa học và Công nghệ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019, với những nội dung sau:

 Về mục tiêu, yêu cầu: Nâng cao ý thức chấp hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) và các văn bản có liên quan đối với công chức và người lao động (CC và NLĐ); Tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tài sản đầu tư của nhà nước thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) quản lý trong quá trình thực thi công vụ, triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN. Việc đẩy mạnh THTK, CLP trong năm 2019 nhằm góp phần hoàn thành Chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của Sở tại Chương trình số 96/CTr-SKHCN ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ để tiến tới hoàn thành kế hoạch Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020.

Chương trình hành động nhấn mạnh việc THTK, CLP là trách nhiệm của toàn thể CC và NLĐ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. THTK, CLP phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của từng phòng, từng cá nhân, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Một số nhiệm vụ cụ thể:

Đối với công tác quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước:  Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước, tăng cường kiểm tra, giám sát và công khai minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước.

Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương), thực hiện lồng ghép các nội dung công việc cần xử lý, bố trí, sắp xếp nội dung hợp lý nhằm rút ngắn thời gian tổ chức hội thảo, hội nghị; phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 12% các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tiếp khách, tổ chức lễ kỷ niệm, sử dụng xăng xe, điện nước, văn phòng phẩm, sách báo, tạp chí; tiết kiệm tối thiểu 15% chi đoàn ra, đoàn vào. Cắt giảm những khoản chi thường xuyên đã được giao trong dự toán năm 2019 nhưng đến 30/6/2019 nhưng chưa triển khai thực hiện (trừ trường hợp đặc biệt được cấp có thẩm quyền quyết định).

Tiết kiệm triệt để kinh phí thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ, không tham mưu phê duyệt các đề tài, dự án khoa học có nội dung trùng lắp, thiếu tính khả thi, tính hiệu quả ứng dụng trong thực tiễn sản xuất và đời sống. Thực hiện cơ chế đặt hàng thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Tập trung nguồn lực triển khai các đề tài, dự án gắn liền với thực tiễn sản xuất và đời sống, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo hướng tăng cường phân cấp, tự chủ về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính. Thực hiện việc giao kinh phí chi thường xuyên cho các tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc thông qua nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng.

Trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công: Đất đai, trụ sở làm việc của cơ quan Sở được giao quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và bảo đảm thực hành tiết kiệm, phát huy được công năng sử dụng, phục vụ có hiệu quả công việc chuyên môn. Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định. Trình tự, thủ tục mua sắm tài sản nhà nước bảo đảm thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động: Thực hiện tinh giản biên chế theo Đề án tinh giản biên chế của cơ quan, đảm bảo giai đoạn 2016-2021 tinh giản 10% tổng số biên chế được giao. Nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy hành chính, nâng cao năng lực và trách nhiệm của CC và NLĐ.  Quản lý giờ giấc làm việc và giám sát tiến độ, chất lượng công việc của từng CC và NLĐ. Đảm bảo100% thủ tục hành chính (TTHC) được rà soát thường xuyên, qua đó đề xuất với cấp có thẩm quyền đơn giản hóa TTHC nhằm giảm chi phí, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Một số giải pháp để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm:

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, đặc biệt là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong THTK, CLP; Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình trong THTK, CLP. Tăng cường giáo dục phẩm chất, đạo đức và trách nhiệm công vụ; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong THTK, CLP; Phát huy vai trò giám sát của các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị và Ban Thanh tra nhân dân, kịp thời phát hiện vi phạm về THTK, CLP.

Tăng cường công tác theo dõi, giám sát, kiểm tra triển khai các đề tài, dự án KH&CN, đảm bảo việc tổ chức triển khai đúng nội dung, khối lượng, tiến  độ và sản phẩm đã được duyệt. Trong quá trình thực hiện quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ nghiêm túc tuân thủ các quy trình tuyển chọn, xét chọn tổ chức chủ trì, thẩm định dự toán, kiểm tra tiến độ, nghiệm thu kết quả để xét duyệt hồ sơ thanh quyết toán đúng quy định.

Xây dựng vị trí việc làm theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Đảm bảo công chức, người lao động được bố trí vị trí việc làm đúng với chuyên môn, năng lực và sở trường công tác; Kế hoạch đào tạo - bồi dưỡng CC và NLĐ hàng năm gắn với chức danh và vị trí công tác, đảm bảo việc cử CC và NLĐ đi học đúng đối tượng, phát huy năng lực công tác của công chức, phục vụ công việc được giao hiệu quả hơn.

Nâng cao năng lực thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Sở, Ban thanh tra nhân dân để làm tốt việc tham mưu cho lãnh đạo Sở trong công tác quản lý, sử dụng kinh phí của Sở và các đơn vị trực thuộc, kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, kinh phí đầu tư phát triển bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc các quy định về tự kiểm tra tài chính tại Sở và các đơn vị trực thuộc.

Để thực hiện Chương trình đảm bảo đúng yêu cầu, Giám đốc Sở giao cho các đồng chí Lãnh đạo Sở phụ trách các phòng liên quan chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng triển khai thực hiện Chương trình. Yêu cầu Trưởng các phòng, công chức và người lao động của Sở có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chương trình đúng quy định. Định kỳ 6 tháng, hàng năm các phòng đánh giá tình hình thực hiện chương trình gửi phòng Kế hoạch - Tài chính tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Tin: Lê Thị Thủy