Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (23-10-2019)

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thực hiện Kế hoạch số 3495/KH-UBND ngày 14/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019 đến 2021, ngày 02/10/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại cơ quan Sở nhằm từng bước cải tiến, hệ thống hóa quá trình xử lý công việc đảm bảo hợp lý, khoa học; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, cung cấp dịch vụ hành chính công, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính.

Yêu cầu đặt ra là quá trình chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 phải có sự tham gia của lãnh đạo cơ quan và các tập thể, cá nhân có liên quan; đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí ngân sách nhà nước và phù hợp với điều kiện thực tế; phải xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cho toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; bảo đảm hoàn thành việc chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trước ngày 31/12/2020.

Các nhiệm vụ cần thực hiện gồm:

Công tác chuẩn bị: Xây dựng kế hoạch chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Kiện toàn Ban chỉ đạo ISO về việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng  theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (Thực hiện trong tháng 10/2019)

Quán triệt tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015: Phổ biến các yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 cho toàn thể công chức trong cơ quan (Thực hiện trong tháng 11/2019)

Đánh giá thực trạng và xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo quốc gia TCVN ISO 9001:2015: Căn cứ lĩnh vực quản lý của phòng, các phòng rà soát, đánh giá tài liệu nội bộ, lĩnh vực đã công bố phù hợp Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Quyết định số 62a/QĐ-SKHCN ngày 04/7/2015 và Quyết định số 63/QĐ-SKHCN ngày 06/7/2015; Các tài liệu, hồ sơ ISO của phòng: mục tiêu chất lượng, kế hoạch triển khai, hành động kiểm soát, danh mục; Phân công thành viên thực hiện soạn quy trình xử lý công việc của phòng; Sắp xếp lại toàn bộ tài liệu, hồ sơ, của phòng; Xây dựng quy trình xử lý công việc theo thực trạng hoạt động của các phòng chuyên môn (trong đó, đảm bảo 100% thủ tục hành chính được hệ thống thành quy trình); mục tiêu chất lượng các phòng; Soạn thảo các văn bản của hệ thống quản lý chất lượng như: Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng…; Hiệu chỉnh tài liệu phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (Thực hiện từ tháng 11/2019 đến tháng 05/2020)

Triển khai áp dụng Hệ thống: Áp dụng hệ thống tài liệu, hồ sơ đã xây dựng vào hoạt động thực tế tại các bộ phận; Thực hiện rà soát, kiểm tra việc áp dụng, hướng dẫn và giải thích vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện (Thực hiện trong tháng 06/2020)

Đánh giá Hệ thống: Cử công chức đi đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ (Thực hiện trong tháng 06/2020)

Đơn vị công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015: Họp xem xét của Ban chỉ đạo ISO về quá trình triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị để khắc phục các điểm không phù hợp, điểm lưu ý; Thực hiện công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (Thực hiện trong tháng 07/2020)

Thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 sau khi công bố: Rà soát, cập nhật tài liệu hệ thống ISO theo quy định; Đơn vị tự tổ chức đánh giá nội bộ và thực hiện theo quyết định kiểm tra của cơ quan chức năng; Bổ sung, mở rộng phạm vi áp dụng, sửa đổi khi có các thủ tục hành chính mới ban hành (Thực hiện thường xuyên).

Để thực hiện kế hoạch đảm bảo yêu cầu đề ra, Giám đốc Sở phân công trưởng các phòng chuyên môn hoặc công chức được giao phụ trách căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch;  Phòng Kế hoạch - Tài chính chủ trì, tham mưu lãnh đạo Sở xây dựng dự toán và thực hiện các thủ tục liên quan đến kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch; Ban Chỉ đạo ISO: Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện việc chuyển đổi xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động biết, thực hiện đảm bảo đúng theo tiến độ kế hoạch đề ra. Tổ chức đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và khắc phục các điểm không phù hợp đối với các phòng chuyên môn thuộc phạm vi áp dụng Hệ thống tại cơ quan./.

Hồng Vân