Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (06-02-2020)

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2020

Triển khai Kế hoạch số 2763/KH-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum về Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2025, vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 06/KH-SKHCN ngày 05 tháng 02 năm 2020 về thực hiện Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2020.

Mục đích là nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng thông qua truyền thông và giáo dục cộng đồng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST). Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp ĐMST kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, nhất là tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên, thanh niên và doanh nghiệp khởi nghiệp.Qua đó đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, nhận thức về tầm quan trọng của Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST; nâng cao kỹ năng về khởi nghiệp ĐMST cho cán bộ, công chức, viên chức; doanh nhân, công nhân và người lao động; nhất là lực lượng học sinh, sinh viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Tổ chức xét chọn ý tưởng khởi nghiệp ĐMST trên địa bàn tỉnh để tìm kiếm, phát hiện, hỗ trợ phát triển khởi nghiệp thành công và tuyển chọn các ý tưởng khởi nghiệp ĐMST tham gia ngày hội Khởi nghiệp ĐMST khu vực, quốc gia.

Kế hoạch đề ra 6 nội dung chính cần triển khai, đó là:

1. Thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về khởi nghiệp ĐMST

Tuyên truyền, phổ biến Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) Quốc gia đến năm 2025”, Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST của tỉnh giai đoạn 2019- 2025 và các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST đến các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh. Cung cấp thông tin công nghệ, sáng chế, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, sản phẩm dịch vụ, mô hình kinh doanh mới đến cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khởi nghiệp ĐMST trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức, tham gia các sự kiện kết nối cộng đồng khởi nghiệp ĐMST năm 2020

* Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp ĐMST tỉnh Kon Tum lần thứ 1 năm 2020:  Tuyên truyền, vận động cuộc thi (Tháng 5, 6/2020); Tổ chức các hoạt động hỗ trợ cuộc thi (Tập huấn kỹ năng thuyết trình; xây dựng kế hoạch khởi nghiệp ĐMST; kết nối các cố vấn khởi nghiệp cho các tổ chức, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp được chọn tham gia vào vòng chung kết...) (Từ tháng 7 đến tháng 8/2020); Tổ chức chấm thi; trưng bày và trao giải cuộc thi (Quí III/2020)

* Tham gia Ngày hội khởi nghiệp ĐMST Vùng, Quốc gia năm 2020 (Lựa chọn các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, khởi nghiệp ĐMST của tỉnh đạt giải để tham gia).

3. Tổ chức 01 lớp đào tạo, huấn luyện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh: kết nối, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan thực hiện trong Quý II năm 2020.

4. Rà soát, hướng dẫn, hỗ trợ hình thành một số cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên cơ sở nền tảng hiện có: Đối tượng rà soát là Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ và Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen (Thực hiện trong năm 2020).

5. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST

* Thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư  (Thực hiện trong năm 2020).

* Xây dựng khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng (Thực hiện trong năm 2020).

6. Triển khai các chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST: Hỗ trợ xây dựng, phát triển thành công ít nhất 01 dự án khởi nghiệp ĐMST và 01 doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST đủ điều kiện trong năm 2020 (Thực hiện trong năm 2020).

Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ đã được Sở Khoa học và Công nghệ phân bổ tại Quyết định số 09/QĐ-SKHCN ngày 10/01/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ. Nội dung và định mức hỗ trợ kinh phí nhà nước cho các hoạt động của kế hoạch thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 57/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum”./.

Hồng Vân