Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (16-03-2020)

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020

Nhằm chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 04/KH-SKHCN ngày 20/01/2020 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãnh phí: Tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể công chức viên chức và người lao động trong cơ quan về các quy định phòng chống tham nhũng như: Luật Phòng chống tham nhũng; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 480/KH-UBND ngày 06/3/2019 về triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh…

2. Tập trung triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tố cáo như: Thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; Đẩy mạnh hoạt động thanh tra và công khai minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng lãng phí nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

3.Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đối với công tác bảo vệ người tố cáo; Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, đối thoại với dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, các Nghị định quy định chi tiết thi hành luật, các Thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu, nại, tố cáo có liên quan đến hành vi tham nhũng; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 Nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của công chức, viên chức, nhất là công chức trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân.

Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bảo vệ người tố cáo. Có biện pháp bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện các tập thể, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao trong bảo vệ người phát hiện, tố giác, người cung cấp thông tin về những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị. Xử lý nghiêm các cá nhân có hành vi trả đũa, trù dập người tố cáo và công khai kết quả xử lý.

Phát huy vai trò của Đoàn thể, Ban thanh tra nhân dân trong giám sát việc chấp hành pháp luật về tố cáo và bảo vệ người tố cáo; tham gia giám sát, phát hiện và kiến nghị xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo theo quy định./.

Hồng Vân