Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (27-10-2019)

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao các Chỉ số PAPI, PAR INDEX năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 1631/KH-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Kon Tum năm 2019, ngày 08/10/2019 Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 54/KH-SKHCN về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao các Chỉ số PAPI, PAR INDEX năm 2019 với các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

Về cải thiện Chỉ số PAPI

- Nội dung “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công”: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, các văn bản có liên quan về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức để công chức, viên chức biết, thực hiện và người dân giám sát. Thực hiện giám sát công vụ đối với công chức, viên chức. Xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng và xử lý trách nhiệm của công chức, viên chức trong cơ quan, nhất là trong việc giải quyết công việc liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích chính đáng, thiết thực của tổ chức, công dân, doanh nghiệp (nếu có).

- Nội dung "Thủ tục hành chính công": Thường xuyên cập nhật, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan. Tất cả hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn. Xử lý ngay các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của ngành.

- Nội dung "Quản trị môi trường": Tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường cho công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan tại các hội nghị tuyên truyền phố biến và giáo dục pháp luật hàng quý. Theo dõi việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của công chức, viên chức và người lao động cơ quan và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Nội dung "Quản trị điện tử": Thường xuyên đăng tải đầy đủ thông tin hướng dẫn và các biểu mẫu thực hiện các TTHC thuộc phạm vi quản lý trên trang thông tin điện tử của Sở để người dân thuận tiện tìm hiểu, tra cứu và thực hiện TTHC.

Về cải thiện Chỉ số PAR INDEX

- Nội dung "Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính": Phổ biến, quán triệt các văn bản của cấp trên có liên quan đến công tác CCHC đến toàn thể công chức, viên chức biết, thực hiện; Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC đã giao cho các phòng, đơn vị tại Kế hoạch số 02/KH-SKHCN ngày 05/01/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019.

- Nội dung "Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật": Thường xuyên rà soát các văn bản QPPL của ngành, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ khi có các nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản QPPL để áp dụng tại địa phương.

- Nội dung "Cải cách thủ tục hành chính": Cập nhật, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan. 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn. Rà soát,cập nhật danh mục TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.

- Nội dung "Cải cách tổ chức bộ máy hành chính": Thực hiện nghiêm túc quy định về số lượng lãnh đạo, quản lý của các phòng và tương đương thuộc Sở. Tinh giản biên chế theo Đề án tinh giản biên chế Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016-2021. Tinh gọn bộ máy theo tinh thần các nghị quyết của Ban Chấp Trung ương 6 khóa XII, các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản hướng dẫn của Sở Nội vụ.

- Nội dung "Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức": Thực hiện đúng các quy định của cấp trên trong công tác cán bộ.Cử công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng các mặt theo kế hoạch. Kịp thời khen thưởng, động viên các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm.

- Nội dung "Cải cách tài chính công": Triển khai thực hiện đúng quy định của Nhà nước về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập

- Nội dung "Hiện đại hóa hành chính":  Tham mưu triển khai thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định. Tổ chức tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, gửi hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích để các cá nhân, tổ chức biết, thực hiện. Tiếp tục áp dụng, duy trì có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan Sở. Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiểu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015./.

Hồng Vân