Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (25-07-2019)

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch thực hiện Đề án Văn hóa công vụ

Để thực hiện tốt Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ, qua đó hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân và xã hội, ngày 22/7/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 40/KH-SKHCN về thực hiện Đề án Văn hóa công vụ. Theo đó, Kế hoạch đề ra các giải pháp để công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan thực hiện đúng các nội dung của văn hóa công vụ được quy định tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ (Tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; Chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức; Trang phục của cán bộ, công chức, viên chức), đó là:

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các văn bản có liên quan đến văn hóa công vụ cho công chức, viên chức và người lao động cơ quan để biết, thực hiện.

Rà soát, sửa đổi quy chế văn hóa công sở, đạo đức nghề nghiệp phù hợp với quy định hiện hành (hoàn thành trong tháng 7/2019). Đối với các đơn vị trực thuộc Sở, Giám đốc Sở yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị rà soát, sửa đổi quy chế văn hóa, đạo đức nghề nghiệp của đơn vị cho phù hợp với quy định hiện hành.

Tổ chức phát động thi đua thực hiện văn hóa công vụ, đưa nội dung thực hiện văn hóa công vụ vào các tiêu chí để đánh giá, bình xét thi đua (Phát động thi đua vào tháng 1 hàng năm)

Kịp thời biểu dương, khen thưởng công chức, viên chức và người lao động có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định về văn hóa công vụ.

Định kỳ tổ chức kiểm tra việc thực hiện văn hóa công vụ./.

Hồng Vân