Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (23-04-2019)

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 3400/KH-UBND ngày 04/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

Nhằm đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu của ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-SKHCN ngày 23/4/2019 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 3400/KH-UBND ngày 04/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (Viết tắt là Kế hoạch).

Kế hoạch đã đề 3 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, đó là:

1. Tổ chức 03 lớp tập huấn giới thiệu, phổ biến một số quy trình công nghệ sản xuất và yêu cầu kỹ thuật về sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Kinh phí thực hiện: 300 triệu đồng/năm xuất h trợ kinh phí từ Chương trình Trung ương 150 triệu đồng; kinh phí địa phương 150 triệu đng).

2.Hỗ trợ khoảng 05 doanh nghiệp về nghiên cứu ứng dụng, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Kinh phí thực hiện: 1.500 triệu đồng/năm (Đề xuất h trợ kinh phí từ Chương trình Trung ương 850 triệu đng; kinh phí địa phương 425 triệu đồng; huy động từ các nguồn vn hp pháp khác 225 triệu đồng).

3.Hỗ trợ khoảng 05 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ hoàn thiện, đổi mới công nghệ và sản xuất thử nghiệm. Kinh phí thực hiện: 3.000 triệu đồng/năm xuất hỗ trợ kinh phí từ Chương trình Trung ương 1.700 triệu đồng; kinh phí địa phương 850 triệu đồng; huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác 450 triệu đồng).

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra, Sở KH&CN đã giao cho từng đơn vị thuộc Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với Sở Công thương và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch./.

Hồng Vân