Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (04-08-2020)

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành Quy chế làm việc

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum vừa ban hành Quyết định số 78/QĐ-SKHCN ngày 04 tháng 8 năm 2020 về Quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (Sau đâu viết tắt là Quy chế). Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 23/QĐ-SKHCN ngày 16/3//2017của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở.

Quy chế gồm 9 Chương, 30 Điều, quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (gọi tắt là Sở) và được áp dụng đối với công chức, viên chức và người lao động các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, các tổ chức, cá nhân có quan hệ làm việc với Sở.

Quy chế quy định rõ trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của Giám đốc Sở, Phó giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị và công chức, viên chức và người lao động; Quy định mối quan hệ công tác giữa các cá nhân trong Sở với nhau và giữa Sở với các tổ chức, đoàn thể trong Sở và với các cơ quan, đơn vị ngoài Sở.

Ngoài ra, quy chế cũng quy định trình tự lập chương trình, kế hoạch công tác; Việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Việc tiếp khách, đi công tác, nghỉ phép, đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức; Việc xử lý văn bản.

Đối với văn bản đi là văn bản điện tử thuộc thẩm quyền ban hành và giải quyết của Sở (trừ văn bản mật) phải được gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice. Văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy phải đáp ứng quy định tại Điều 6 Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Không gửi văn bản giấy đến Bên nhận khi đã gửi văn bản điện tử, trừ các trường hợp: Văn bản, hồ sơ thuộc dạng mật, tối mật, tuyệt mật theo quy định tại Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Văn bản, hồ sơ bắt buộc phải gửi bản giấy theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật; Văn bản, hồ sơ có thành phần phức tạp, khó khăn trong việc số hoá bao gồm bản đồ, bản vẽ thiết kế, ấn phẩm, vật phẩm...; Văn bản, hồ sơ liên quan đến quy hoạch; tài chính; tổ chức; bộ máy; nhân sự; chế độ chính sách đối với công chức, viên chức.

Về trình tự, thủ tục trình giải quyết công việc, Quy chế quy định như sau:

1. Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, chuyên viên được giao nhiệm vụ khẩn trương nghiên cứu, tham mưu, trình lãnh đạo phòng xem xét, tham gia ý kiến, trình lãnh đạo Sở (bao gồm văn bản trình ký và các tài liệu có liên quan) xem xét, quyết định.

Đối với dự thảo văn bản trình Giám đốc để ký ban hành, nếu thuộc lĩnh vực đã được phân công cho Phó Giám đốc phụ trách thì phải thông qua Phó Giám đốc phụ trách trước khi trình Giám đốc ký.

a) Thời hạn xử lý:

- Đối với các văn bản đến có yêu cầu về thời hạn xử lý thì thực hiện theo thời hạn của văn bản.

- Đối với các văn bản đến không có ghi thời hạn xử lý thì phải có văn bản phúc đáp, thời hạn không quá 5 ngày làm việc đối với những nhiệm vụ không phức tạp và không quá 07 ngày làm việc đối với những nhiệm vụ cần phải có sự phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan.

b) Thời hạn trình văn bản:

- Đối với văn bản khẩn: chuyên viên trình lãnh đạo phòng và lãnh đạo phòng trình lãnh đạo Sở đảm bảo thời hạn xử lý văn bản khẩn.

- Đối với văn bản có thời hạn: chuyên viên trình lãnh đạo phòng trước 1/3 thời gian quy định thời hạn văn bản, lãnh đạo phòng trình lãnh đạo Sở trước 1/4 quy định thời hạn văn bản.

- Đối với văn bản yêu cầu lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân: chuyên viên trình lãnh đạo phòng trình lãnh đạo Sở để gửi các tổ chức, cá nhân xin ý kiến đảm bảo thời gian quy định trong thời hạn xử lý văn bản.

- Đối với những nhiệm vụ của phòng, đơn vị có thời gian tham mưu xử lý dài (như đề án, kế hoạch, chương trình,…) thì trình lãnh đạo Sở trước 15 ngày hết hạn để lãnh đạo Sở nghiên cứu, tham gia ý kiến.

2. Giải quyết thủ tục hành chính

a) Toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

b) Trình tự giải quyết thủ tục hành chính: Thực hiện theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương và Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính/thủ tục hành chính liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum./.

Hồng Vân