Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (28-07-2020)

Tăng cường hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, định hướng chương trình đào tạo các bậc trình độ giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nhằm tăng cường hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, định hướng chương trình đào tạo các bậc trình độ giáo dục nghề nghiệp (Sau đây viết tắt là GDNN) trên địa bàn tỉnh Kon Tum, ngày 09/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 2454/UBND-KGVX về việc tăng cường hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, định hướng chương trình đào tạo các bậc trình độ giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội: Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải pháp thiết thực, cụ thể nhằm tăng cường ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo theo định hướng chương trình đào tạo các bậc trình độ GDNN trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên theo dõi, kịp thời hỗ trợ, tư vấn chính sách về việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, giáo dục nghề nghiệp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Định kỳ hàng quý thông báo danh sách các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có đề án, ý tưởng được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để kịp thời hỗ trợ, tư vấn các chính sách về lao động gồm giáo dục nghề nghiệp, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động.

Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 2763/KH-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh kon Tum giai đoạn 2019-2025.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh: Tổ chức rà soát, khảo sát nhu cầu tuyển dụng các vị trí việc làm nhóm ngành Công nghệ thông tin và yêu cầu kỹ năng đối với các vị trí của các doanh nghiệp; vận động các doanh nghiệp đặt hàng đào tạo các bậc trình độ trung cấp, cao đẳng cung cấp nhân lực chất lượng cao trong các ngành, lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của tỉnh, nhất là các ngành nghề, lĩnh vực công nghệ thông tin.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum: Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ, đầu tư trang thiết bị vật chất phục vụ cho các hướng nghiên cứu ưu tiên, xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm, đầu tư trang thiết bị phục vụ đào tạo nhóm ngành Công nghệ thông tin như: Hệ thống máy vi tính có cấu hình cao, thiết bị hỗ trợ khác nhằm xây dựng mô hình ảo và đáp ứng yêu cầu các ứng dụng, công nghệ mới hiện nay, phục vụ tốt hơn cho quá trình đào tạo theo chuẩn đầu ra.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tăng cường thông tin, truyền thông về khởi nghiệp, sáng tạo vàđẩy mạnh công tác tuyển sinh, đào tạo chương trình chất lượng cao trên địa bàn quản lý; vận động các doanh nghiệp, các khu, cụm công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học đặt hàng đào tạo; ưu tiên ngân sách đặt hàng đào tạo cho các cơ sở GDNN đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương./.

Hồng Vân