Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (07-11-2019)

Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum

Sau buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum vào ngày 10/9/2019, Bộ KH&CN ban hành Thông báo số 3402/TB-BKHCN ngày 25/10/2019 về kết luận của Bộ trưởng Chu Ngọc Anh tại buổi làm việc như sau:

1. Ghi nhận những kết quả đạt được trong lĩnh vực KH&CN của tỉnh thời gian qua và đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh cũng như vai trò tham mưu của Sở KH&CN tỉnh.

2. Đề nghị Lãnh đạo tỉnh Kon Tum chỉ đạo các sở, ban, ngành tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động KH&CN giai đoạn 2015 - 2020 nhằm cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ trực tiếp cho việc xây dựng Báo cáo Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của tỉnh. Xem xét đưa KH&CN là giải pháp đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của tỉnh để làm căn cứ cho việc chỉ đạo và phân bổ nguồn lực phục vụ phát triển hoạt động KH&CN của tỉnh trong thời gian tới.

3. Đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh: Tiếp tục triển khai các nội dung trọng tâm theo Thông báo số 2333/TB- BKHCN ngày 02/8/2019 của Bộ KH&CN về Hội nghị giao ban KH&CN các tỉnh, thành phố vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ XV. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN gắn với yêu cầu của hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tập trung phát triển doanh nghiệp KH&CN của địa phương. Xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể nhằm thúc đẩy ứng dụng các công nghệ đặc trưng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế của tỉnh.

4. Về những đề xuất, kiến nghị của ủy ban nhân dân tỉnh:

- Đối với đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực KH&CN: Bộ KH&CN tiếp thu và sẽ phối hợp, xin ý kiến góp ý của ủy ban nhân dân tỉnh trong quá trình sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới.

- Đối với việc hỗ trợ địa phương đầu tư Vườn thực nghiệm nghiên cứu Sâm Ngọc Linh và dược liệu khác của tỉnh, hướng đến thành lập Trung tâm nghiên cứu và phát triển dược liệu quốc gia đóng trên địa bàn tỉnh Kon Tum khi đủ điều kiện: Đồng ý về chủ trương đối với đề xuất của tỉnh. Đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng dự án đầu tư và đưa vào danh mục dự án đầu tư công trung hạn để sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển KH&CN được cân đối hàng năm về địa phương. Bên cạnh đó, đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, đề xuất các nhiệm vụ KH&CN tham gia Đề án khung phát triển sản phẩm quốc gia sâm Ngọc Linh gửi Bộ KH&CN để xem xét, hỗ trợ thực hiện.

5. Thống nhất với ủy ban nhân dân tỉnh về sự cần thiết đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án KH&CN thuộc Đề án khung phát triển sản phẩm quốc gia sâm Ngọc Linh để chuyển giao kết quả nghiên cứu cho tỉnh Kon Tum và các địa phương trồng Sâm Ngọc Linh. Đồng ý về chủ trương để Trung tâm quốc gia nghiên cứu và phát triển Sâm Ngọc Linh ký kết chương trình hợp tác với các đơn vị của tỉnh Kon Tum trong hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về Sâm Ngọc Linh.

6. Đối với các đề xuất về hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ KH&CN: Đồng ý về chủ trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia để giải quyết các vấn đề KH&CN cấp thiết của địa phương, đặc biệt là các nhiệm vụ liên quan tới phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh Kon Tum. Đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan cùng các tổ chức, doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện hồ sơ 04 nhiệm vụ (tại phụ lục của Thông báo số 3402/TB-BKHCN) để xem xét bắt đầu triển khai từ năm 2020 theo quy định. Đối với các nhiệm vụ, dự án còn lại do ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất, Bộ KH&CN sẽ tổ chức rà soát để xem xét triển khai từ năm 2021 và các năm tiếp sau theo quy định./.

Hồng Vân