Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (13-10-2020)

Thông tư số 02/2020/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước

Thông tư số 02/2020/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước

Thông tư gồm 5 chương với 14 điều: Chương I - Quy định chung; Chương II - Giao quyền sử dụng tài sản trang bị và hoàn trả giá trị thông qua thương mại hóa kết quả nhiệm vụ KH&CN; Chương III - Hoàn trả giá trị tài sản là kết quả nhiệm vụ KH&CN được giao quyền sở hữu; Chương IV - Giao quyền sử dụng tài sản là kết quả nhiệm vụ KH&CN và phân chia với nhà nước lợi nhuận thu được từ thương mại hóa kết quả nhiệm vụ KH&CN; Chương V - Điều khoản thi hành.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/9/2020 và thay thế cho Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN.