Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (13-10-2020)

Thông tư số 04/2020/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN ngày 28/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN

Thông tư số 04/2020/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN ngày 28/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao sửa đổi như sau: sửa đổi, bổ sung các điểm a, c, d, đ, e khoản 1 Điều 2; sửa đổi, bổ sung điểm a, d và đ khoản 1 Điều 3; sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 7; bổ sung khoản 3 Điều 9.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/11/2020.