Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới
UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 4455/UBND-KGVX ngày 02/12/2020 về việc tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới.

Danh mục, lộ trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020

Danh mục, lộ trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020
Ngày 23/11/2020, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 805/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; nâng cấp mức độ dịch vụ công và bãi bỏ dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Quyết định 806/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh mục, lộ trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 11 và kế hoạch công tác tháng 12 năm 2020

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 11 và kế hoạch công tác tháng 12 năm 2020
Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, trong tháng 11/20200, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả chủ yếu sau:

UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020

UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức  các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020
Vừa qua, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 4172/KH-UBND ngày 06/11/2020 về tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020.

UBND tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

UBND tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày 05/11/2020, UBND tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 4161/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là Nghị định) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

  • Trang
  • 1
  • 2