Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (27-11-2022)

Kế hoạch đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

Ngày 24/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 4011/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

 

Theo đó, nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để giảm tầng nấc, khâu trung gian, đơn giản hóa quy trình, TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC của cơ quan hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn;  Thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu; Đẩy mạnh xây dựng các hệ thống thông tin, sử dụng tài nguyên thông tin, dữ liệu thiết thực, hiệu quả, có tính kết nối, liên thông cao phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Nâng cao hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, nhất là vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa, biên giới, những người yếu thế khó tiếp cận công nghệ thông tin.

 

1. Kế hoạch đề ra các nội dung cụ thể như sau:

 

Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống công nghệ thông tin: Tiếp tục hoàn thiện về kỹ thuật đối với hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Kon Tum đáp ứng yêu cầu số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC;

 

Nâng cấp, hoàn thiện kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trong Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của  tỉnh phục vụ việc số hóa kết quả giải quyết TTHC, bảo đảm nguyên tắc người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần cho cơ quan hành chính từ Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành thuộc phạm vu quản lý với Kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia chia sẽ, tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa trong toàn quốc thống nhất, hiệu quả.

 

2. Về nâng cao hiệu quả thực thi TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp:

Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết TTHC, bảo đảm 100% TTHC được công bố, công khai đầy đā, đúng hạn và 100% các hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp có thể giám sát, đánh giá quá trình thực hiện.

 

Tiến hành việc rà soát chuẩn hóa kết quả giải quyết TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, làm cơ sở để xác định mã loại giấy tờ, kết nối, chia sẻ, sử dÿng thống nhất.

 

Tiếp tục tổ chức kiện toàn bộ phận một cửa các cấp, triển khai Bộ nhận diện thương hiệu, bảo đảm thực hiện có hiệu quả.

 

Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết TTHC , dịch vụ công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, kiên quyết xử lý theo đúng quy định cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra TTHC  không đúng quy định hoặc để chậm, muộn nhiều lần.

 

Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số toàn diện, thực chất, sâu rộng trong tiếp nhận, giải quyết TTHC , trong đó hoàn thành dứt điểm một số nhiệm vụ  cÿ thể như sau: Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC ; Hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC  để bảo đảm 100% TTHC  thuộc thẩm quyền giải quyết có thông tin, dữ liệu tại Hệ thống thông tin giải quyết TTHC  của tỉnh;

 

Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng phÿc vụ , mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụngười dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC , cung cấp dịch vụ công tại tỉnh.

 

3. Về hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành:

 

Đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ , Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh; giải quyết TTHC , cung cấp dịch vụ công trực tuyến; cung cấp tiện ích cho người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

 

Tiếp tục thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử tại các cấp chính quyền.

 

Xây dựng bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của tỉnh; thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu theo Quyết định số 1498/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ .

 

Hoàn thiện, nâng cấp để kết nối, tích hợp, chia sẻ phân hệ theo dõi nhiệm vụ  của UBND  và Chủ tịch UBND tỉnh với Hệ thống thông tin theo dõi nhiệm vụ của cơ quan hành chính nhà nước theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

 

Sử dụng Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp để chỉ đạo, điều hành việc giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công tại địa phương mình quản lý; kịp thời chấn chỉnh kỷ cương, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm và tăng cường mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ  cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ  được giao tại Nghị quyết; tuyên truyền, hướng dẫn tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia của người dân, doanh nghiệp.

 

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ , lộ trình cụ thể triển khai quyết liệt, thực hiện hiệu quả Đề án 06 để đạt được các mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoạch định chính sách, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp và giải quyết TTHC , cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp./.