Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (23-11-2022)

Kết quả triển khai công tác tư pháp năm 2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về triển khai công tác tư pháp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức triển khai công tác tư pháp tại đơn vị năm 2022, đã đạt được một số kết quả như sau:

 

Công tác chỉ đạo điều hành:

 

 

Sở  KH&CN đã ban hành các kế hoạch gồm: Kế hoạch số 01/KH-SKHCN ngày 10/01/2022 về công tác pháp chế, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022; số 09KH-SKCN ngày 08/02/2022 theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022; số 12/KH-SKHCN ngày 10/2/2022 phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2022 và 04 kế hoạch về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật từng quí trong năm.

 

Công tác xây dựng thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

 

Trong năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh 03 văn bản quy phạm pháp luật, gồm: (1) Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Ban hành định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (2) Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum; (3) Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Đã rà soát, kiểm tra các văn bản QPPL lĩnh vực khoa học và công nghệ do HĐND, UBND tỉnh Kon Tum ban hành; qua đó xác định: Có 08 văn bản đang còn hiệu lực từ năm 2016 đến ngày 30 tháng 5 năm 2022; Đề xuất thay thế Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải cơ sở

 

Cử 01 công chức là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tham dự cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

 

Tổ chức 04 đợt phổ biến, giáo dục pháp luật cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động(CBCCVCNLĐ), trong đó: 01 hình thức hội nghị trực tiếp và 03 hình thức tuyên truyền trong điều kiện phòng, chống dịch covid-19, qua hệ thống Ioffice để CBCCVCNLĐ tự nghiên cứu và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở và phát hành các bản tin, ấn phẩm, hướng dẫn, chuyên mục phát trên Đài phát thanh truyền hình tỉnh...Phổ biến các quy định của Trung ương, của tỉnh liên quan đến lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ đến các tổ chức, doanh nghiệp, người dân biết, thực hiện.

 

Cập nhật thường xuyên lên trang thông tin điện tử của Sở các chỉ đạo của tỉnh về phòng chống Covid-19; các Văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng,...; phổ biến kết quả hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh và các tiến bộ khoa học kỹ thuật để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, ứng dụng vào sản xuất và đời sống. Ngoài ra, thực hiện xuất bản và phát hành phát hành 600 ấn phẩm, 450 bản tin, 04 chuyên mục Đài Truyền hình; 04 bản tin cảnh báo về hàng rào kỹ thuật trong thương mại và các quy định về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng của Việt Nam và các nước trên thế giới (800 cuốn/bản tin TBT) để thông tin tới các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân biết phục vụ sản xuất, kinh doanh.

 

Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

 

Tổ chức kiểm tra về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tại 39 cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tại thời điểm kiểm tra có 38/39 đơn vị cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường, chất lượng, 01/39 cơ sở vi phạm về đo lường (xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở vi phạm số tiền là 1,5 triệu đồng).

 

Kiểm tra đột xuất 01 doanh nghiệp (Công ty TNHH Công nghệ hữu cơ sinh học An Thái) để kiểm tra, xác minh sự việc “hàng loạt bao phân bón cao cấp sinh học An Thái NPK thiếu trọng lượng” theo như phản ánh của Báo điện tử VOV (theo Kế hoạch số 18/KH-SKHCN ngày 24/02/2022; Quyết định số 17/QĐ-SKHCN ngày 24/02/2022). Kết quả kiểm tra Công ty đã vi phạm về sản xuất hàng đóng gói sẵn nhóm 2 có lượng hàng đóng gói sẵn không phù hợp định lượng được công bố trên nhãn sản phẩm hàng hóa (trên bao bì) theo quy định tại Điều 34 Luật Đo lường năm 2011.

 

Triển khai 05 cuộc kiểm tra đối với 21 doanh nghiệp, kết quả kiểm tra phát hiện 04 doanh nghiệp vi phạm về các quy định Luật Đo lường. Thanh tra Sở đã tiến hành lập biên bản và Xử lý vi phạm hành chính đối với các vi phạm trên,  tổng số tiền là: 25.577.653 đồng.

 

Tổ chức kiểm tra nội bộ về công tác tài chính, kế toán tại Sở và các đơn vị trực thuộc (theo Quyết định số 24/QĐ-SKHCN ngày 02/3/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ); qua kiểm tra đơn vị trực thuộc đã kịp thời nhắc nhở và chấn chỉnh thực hiện tốt về tài chính, kế toán không để xảy ra tình trạng tham nhũng.

 

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng: Từ đầu năm đến nay, Sở KHCN chưa nhận được đơn thư, kiến nghị phản ánh của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nào liên quan đến ngành quản lý.

 

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động phổ biến pháp luật

 

Thường xuyên duy trì, niêm yết công khai tại trụ Sở làm việc và đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở các văn bản theo quy định. Ứng dụng công nghệ công nghệ thông tin trong công phổ biến, tuyên truyền pháp luật bằng hình thức thông qua hệ thống Ioffce, Trang thông tin điện tử của Sở.

 

Bố trí công chức làm công tác pháp chế: Sở KH&CN đã bố trí 01 chuyên viên có trình độ đại học luật tại Phòng Thanh tra đảm nhận công tác pháp chế của đơn vị./.

Nguyễn Thương