Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (14-11-2022)

Sở KH&CN ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ tiêu cụ thể phát triển thanh niên tỉnh kon tum giai đoạn 2021-2030

Nhằm cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 qua các văn bản chỉ đạo thực hiện; xác định rõ lộ trình, tiến độ thực hiện bảo đảm kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn cơ quan, đơn vị. Đồng thời xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp của các phòng, đơn vị trong tổ chức thực hiện các chỉ tiêu cụ thể, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh. Ngày 10/11/2022  Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 55/KH-SKHCN ngày về triển khai thực hiện các chỉ tiêu cụ thể phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030 của Sở Khoa học và Công nghệ. Theo đó, Kế hoạch đề ra 04 nhiệm vụ cụ thể như sau:

 

Thứ nhất, tổ chức tuyên truyền, phổ biến kết quả về thực hiện 44/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 924/KH-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn I (2021-2025) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Thứ hai, thực hiện chỉ tiêu đến năm 2030, tăng 10% số thanh niên được ứng dụng, triển khai ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống (so với năm 2020)

 

Thứ ba, thực hiện chỉ tiêu đến năm 2030, tăng 10% số công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì (so với năm 2020)

 

Thứ tư, thực hiện chỉ tiêu đến năm 2030, tăng 10% số thanh niên làm việc trong các tổ chức khoa học, công nghệ (so với năm 2020).

 

Trong từng nhiệm vụ đều giao trách nhiệm cho từng phòng, từng bộ phận chủ trì và thời gian hoàn thành nhiệm vụ được phân kỳ giai đoạn thực hiện đạt 80% chỉ tiêu ở Giai đoạn I (2021-2025) và 100% ở giai đoạn II (2026-2030). Đồng thời, giao Phòng Hành chính – Tổng hợp cử công chức theo vị trí việc làm phụ trách về công tác thanh niên, chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện; đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện của các phòng, đơn vị và tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo cơ quan cấp trên theo quy định./.

Trần Thùy Trâm