Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (14-11-2022)

Sở KH&CN đăng ký nội dung thi đua Chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 – 09/02/2022)

Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, khích lệ, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người, truyền thống cách mạng; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và hưởng ứng đợt thi thi đua chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913-09/02/2022), trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Sở Khoa học và Công nghệ đăng ký nội dung thi đua, cụ thể như sau:

 

1. Đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong các lĩnh vực, gắn kết quả nghiên cứu với phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Bàn giao kết quả các nhiệm vụ KH&CN đã được nghiệm thu có hiệu quả để các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp nghiên cứu ứng dụng, nhân rộng. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và các hoạt động khoa học và công nghệ khác thông qua chuyên mục trên Đài Phát thanh - Truyền hình, tập san, bản tin KH&CN,...

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền tại đơn vị. Chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; đề cao trách nhiệm người đứng đầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, Công chức, Viên chức tỉnh Kon Tum thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025, phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng và nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của công chức, viên chức và người lao động;  xây dựng hình ảnh, đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của đơn vị chuẩn mực, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, thân thiện trong hoạt động công vụ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

3. Đẩy mạnh cải cách, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Duy trì, áp dụng và tuân thủ các quy định của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; triệt để thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí. Thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, phát triển mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; thực hiện nghiêm các quy định về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và  người lao động của đơn vị; rà soát, kiến nghị đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt hơn, thuận lợi hơn, tiết giảm chi phí và thời gian cho người dân và doanh nghiệp.

 

4. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ; cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện. Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng nếp sống văn hóa; Xây dựng cơ quan an toàn, cơ quan văn hóa vững mạnh về mọi mặt; thi đua xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể vững mạnh./.

Nguyễn Hồng Phong