Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (16-11-2022)

UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập

Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị "Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập" . Ngày 14/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Văn bản số 2206/UBND-KGVX về việc tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập. 

 

Nội dung ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu như sau:

 

1. Các đơn vị, địa phương

 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 3232/KH-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 317/TB-VPCP ngày 05 tháng 10 năm 2022, trong đó tập trung một số nhiệm vụ: Triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách về thị trường khoa học và công nghệ phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; Thúc đẩy phát triển nguồn cầu của thị trường khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp; Thúc đẩy phát triển nguồn cung của thị trường khoa học và công nghệ; Phát triển các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ; Tăng cường hoạt động xúc tiến thị trường khoa học và công nghệ; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, truyền thông và hội nhập quốc tế về thị trường khoa học và công nghệ...

 

Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hằng năm báo cáo kết quả thực hiện và những kiến nghị, đề xuất (nếu có) qua Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập. Rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai theo quy định sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị nêu trên./.