Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (06-07-2020)

Tỉnh Kon Tum triển khai chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp; Văn bản số 3402/VPCP-KSTT ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc triển khai chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, ngày 06/7/2020, UBND tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 2391/UBND-KGVX về việc triển khai chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Các đơn vị sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh đối với việc quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ tại đơn vị, địa phương mình. Gương mẫu chỉ đạo, triển khai và sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến;

- Rà soát, đăng ký nhu cầu sử dụng chứng thư số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân là lãnh đạo, kế toán đơn vị phục vụ công tác gửi nhận văn bản điện tử, xử lý công việc trên môi trường mạng, các giao dịch điện tử... thời gian hoàn thành trong quý III năm 2020;

- Đẩy mạnh việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các loại giao dịch điện tử phục vụ quản lý điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Trường hợp cơ quan, đơn vị đang sử dụng chữ ký số công cộng phải có kế hoạch chuyển sang sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ;

- Kiểm tra việc triển khai, sử dụng chứng thư số, thiết bị lưu khóa bí mật thuộc phạm vi quản lý;

- Định kỳ, đột xuất (khi có yêu cầu) báo cáo về tình hình cung cấp, quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Thường xuyên rà soát, tham mưu các văn bản về quản lý, khai thác, sử dụng chữ ký số thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Triển khai kịp thời các văn bản quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ;

- Tham mưu ban hành quy chế quy định sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các giao dịch điện tử phục vụ quản lý điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình cung cấp, quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Cơ yếu Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

3. Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh: Đảm bảo hạ tầng, kết nối, tăng cường công tác đào tạo, tập huấn hướng dẫn các đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh triển khai, thực hiện các giao dịch điện tử có sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ theo quy trình, nghiệp vụ của đơn vị mình./.

Hồng Vân