Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (26-03-2020)

Triển khai thử nghiệm Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Kon Tum

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 và Kế hoạch số 1102/KH-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2020 hướng đến năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho triển khai thử nghiệm Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Kon Tum.

Theo đó, địa điểm đặt Phòng điều khiển Trung tâm điều hành thông minh tại trụ sở Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Để triển khai thử nghiệm Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Kon Tum, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Viễn thông Kon Tum và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu triển khai thực hiện thử nghiệm Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Kon Tum theo đúng Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan. Đồng thời lập thủ tục đầu tư cơ sở vật chất, Phòng lắp đặt thiết bị phục vụ cho Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh và đăng ký công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI.

Thời gian hoàn thành và đưa vào vận hành thử nghiệm trước ngày 31 tháng 8 năm 2020./.

Hồng Vân