Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (18-09-2022)

UBND tỉnh ban hành Công văn triển khai chỉ đạo của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

 

Ngày 16/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3065/UBND-NC chỉ đạo các Sở, ngành đơn vị trực thuộc tỉnh; các Công ty, Doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố về việc triển khai chỉ đạo của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 

Theo đó, để triển khai chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 642- CV/TU ngày 25 tháng 8 năm 2022 về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu

 

1. Các sở, ban ngành, đơn vị liên quan; các Công ty, doanh nghiệp nhà nước và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ của ngành, địa phương:

 

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị. Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 

Cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện nghiêm quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý, phụ trách; chú ý phát hiện những điểm chưa chặt chẽ, bất cập, dễ bị lợi dụng để thực hiện các hành vị tham nhũng, tiêu cực để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 

Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, có nhiều dư luận, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội, những lĩnh vực chuyên môn ... Thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp xử lý sai phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo đúng quy định.

 

Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám định, đánh giá tài sản phục vụ phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, vụ án kinh tế theo đúng quy định.

 

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ quan báo chí và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác phối hợp, cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền và đấu tranh với các hành vi lợi dụng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để chống phá Đảng, Nhà nước.

 

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có bản lĩnh, phẩm chất, năng lực và thật sự liêm chính, trong sạch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Tăng cường hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước theo quy định của pháp luật.

 

Tiếp tục rà soát, chỉ đạo tổ chức triển khai các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng cuối năm 2022 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 537/UBND-NC ngày 28 tháng 7 năm 2022 và các văn bản liên quan đến công tác chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Ủy ban nhân dân tỉnh . Trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung, trường hợp có khó khăn vướng mắc, hoặc vượt thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo (qua Thanh tra tỉnh tổng hợp, tham mưu).

 

2. Giao Thanh tra tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương việc tổ chức thực hiện các nội dung trên đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành; định kỳ hoặc đột xuất, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo./.

LVT